توفان فکری (Brain Storming)
ساعت ۳:٥٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
مقدمه
توفان فكري "BRAIN STORMING" يكي از شناخته شده ترين شيوه هاي برگزاري جلسات هم فكري و مشاوره بوده و كاربرد جهاني دارد. اين روش داراي مزايا وويژگيهايي منحصربه فرد است . درواقع بسياري از تكنيك هاي ديگر منشعب از اين روش است .
در راهبري پروژه ها ؛ يكي از موثرترين شيوه هايي كه مدير پروژه جهت شناخت نقاط ضعف پيشبرد پروژه و شناخت راههاي بهبود كار بكار مي برد ؛ استفاده از اين شيوه شناخته شده است .بعضا در پروژه هاي بزرگ حداقل هر ماه يكبار اين جلسات تشكيل مي شود.
در اينجا ضمن معرفي كوتاهي از تاريخچه و تعريف توفان فكري به بررسي قواعد اين روش مي پردازيم . آنگاه تركيب اعضا و گروه مشخص مي شود و پس از آن روندبرگزاري يك جلسه توفان فكري ارائه مي گردد. درنهايت مزايا و معايب اين روش معرفي مي شود تا دبيران و روساي جلسات بتوانند دامنه كاربرد آن را ارزيابي كرده و درجاي خوداز آن استفاده كنند.
اين روش توسط الكس اسبورن در سال 1988 معرفي گرديد. در آن زمان بنيادفرهنگي اسبورن اين روش را در چندين شركت تحقيقاتي ، بازرگاني ، علمي وفني براي حل مشكلات و مسائل مديريت به كار گرفت . موفقيت اين روش در كمك به حل مسائل آن چنان بود كه ظرف مدت كوتاهي به عنوان روشي كارآمد شناخته شد.
فرهنگ لغت و بستر تعريف توفان فكري را چنين بيان مي دارد: "تكنيك برگزاري يك كنفرانس كه در آن سعي گروه بر اين است تا راه حل مشخصي را بيابد". در اين روش همه نظرات در جمع بندي مورداستفاده قرار مي گيرند. روش توفان فكري امروزه يكي ازمتداول ترين روشهاي تصميم گيري گروهي است و موجب گسترش و تحول بسياري ازروشهاي مرتبط و مشابه گرديده است . دانشمندان زيادي ازجمله : اسبورن ، كال وهمكاران ، بوچارد، گچكا و همكاران ، دلبگ و همكاران ، لوئس ، ونگاندي و سيج دركتابهاي خود به اين روش پرداخته اند و جهت ارتقا آن كوشيده اند.
قواعد توفان فكري
اسبورن عنوان مي دارد: "پيشنهاد ايجاد شده در ذهن يك فرد عادي در گروه ، 2 برابرپيشنهاد ايجاد شده درحالت انفرادي است ". درصورتي كه قواعد و مقررات مشخصي براي جلسات توفان فكري در نظر گرفته و رعايت گردد، اين روش بسيار كارآمدترخواهدشد. توفان فكري بر دو اصل و چهار قاعده اساسي استوار است .
اصل اول مبتني بر تنوع نظرات است . تنوع نظرات آن بخش از مغز را كه به خلاقيت مربوط است فعال تر مي كند تا بر تفكر قضاوتي "JUDJMENTAL THINKING" خودفائق آيد. تفكر قضاوتي درواقع به معني ارزيابيها و نظرات تكميلي نسبت به مطلبي مطرح شده است . به اين منظور بعد از آنكه تمامي پيشنهادات را جمع آوري گرديد:بررسي و ارزيابي پيشنهادات صورت مي گيرد.
اصل دوم كميت ، فزاينده كيفيت است . يعني هرچه تعداد پيشنهادات بيشتر شود،احتمال رسيدن به يك راه حل بهتر افزايش مي يابد.
چهار قاعده اساسي توفان فكري
1 - انتقال ممنوع : اين مهمترين قاعده است و لازم است تمام اعضا به آن توجه كرده وبررسي و ارزيابي پيشنهاد را به آخر جلسه موكول كنند. ضمن اينكه ملاحظه تبعيض آميزپيشنهادات نيز ممنوع است .
2 - اظهارنظر آزاد و بيواسطه : اين قاعده براي جرات بخشيدن به شركت كنندگان براي ارائه پيشنهاداتي است كه به ذهن آنها خطور مي كند. به عبارت ديگر در يك جلسه توفان فكري تمام اعضا بايد جسارت و شهامت اظهارنظر را پيدا كرده باشند و بدون آنكه ترسي از ارزيابي و بعضا انتقاد مستقيم داشته باشند; بتوانند پيشنهاد و نظر خود را بيان كنند.هرچه پيشنهادات جسورانه تر باشد نشان دهنده اجراي موفق تر جلسه است .
3 - تاكيد بر كميت : هرچه تعداد نظرات بيشتر باشد، احتمال وجود پيشنهادات مفيد وكارسازتر در بين آنها بيشتر مي شود. موفقيت اجراي روش توفان فكري با تعدادپيشنهادات مطرح شده در جلسه رابطه مستقيم دارد. در اين روش اين گونه عنوان مي شودكه هرچه تعداد پيشنهاد بيشتر باشد احتمال وجود طرح پيشنهاد كيفي بيشتر است .
4 - تلفيق و بهبود پيشنهادات : اعضا مي توانند علاوه بر ارائه پيشنهاد، نسبت به بهبودپيشنهاد خود اقدام كنند. روش توفان فكري اين امكان را به اعضا مي دهد كه پس ازشنيدن پيشنهادات ديگران پيشنهاد اوليه بهبود داده شود. آنها همچنين مي توانند پيشنهادخود را با چند پيشنهاد ديگر تلفيق كرده و پيشنهاد بهتر و كاملتري را به دست آورند.
تركيب اعضاي گروه توفان فكري
درهر جلسه توفان فكري لازم است افراد ذيل حضور داشته باشند: رئيس ، دبيرجلسه و اعضاي گروه . رئيس جلسه ، قواعدكاري و مسئله موردبحث "مشكل " را مطرح مي كندو ناظر بر حسن اجراي آنهاست . دبير، كار ثبت صورتجلسه را انجام مي دهد. بهتر است دبير نزديك رئيس جلسه بنشيند، به طوري كه بتواند نقش رابط غيرمستقيم بين رئيس جلسه و اعضا را ايفا كند. بهتر است پيشنهادات بطور گزارشي - نه كلمه به كلمه -يادداشت شوند. اسبورن پيشنهاد مي كند كه از افرادي كه داراي موقعيتهاي شغلي يكسان هستند براي هم فكري ، دعوت به عمل آيد. ضمنا بايد درنظرداشت چنانچه رئيس ومرئوس با هم در يك گروه باشند، اصل اظهارنظر آزاد و بيواسطه خدشه خواهديافت مگرآنكه براي آن قبلا تدابيري انديشيده شده باشد.
رويه برگزاري جلسات توفان فكري
يك گروه 6 تا 12 نفري از اعضا انتخاب مي شوند "حتي الامكان از لحاظ رتبه اداري همسان باشند";
مشكل به روشني تعريف شده ، و براي شركت كنندگان توضيح كافي داده مي شود;
حداقل يك هفته از طرح صورت مسئله گذشته باشد "يعني دستور كار هر جلسه قبلااعلام شده باشد";
بلافاصله پيش از جلسه اصلي توفان فكري ، براي اعضا، جلسه اي توجيهي برگزارمي شود;
با نوشتن صورت مسئله بر روي تخته سياه به طوري كه براي همه قابل خواندن باشد،جلسه توفان فكري شروع مي شود;
رئيس جلسه 4قاعده جلسه توفان فكري را متذكر مي شود;
هريك از اعضا كه مايل به ارائه پيشنهاد باشد دست خود را بالا مي برد و در هر نوبت يك پيشنهاد را ارائه مي دهد;
رئيس جلسه طي يادداشتي 2كلمه اي و كوتاه ، هريك از پيشنهادات را روي تخته سياه مي نويسد و در همين حال دبير جلسه پيشنهاد را با جزئيات بيشتري ثبت مي كند;
درصورت لزوم رئيس جلسه مي تواند براي برانگيختن اذهان در ارائه پيشنهادات جديدصورت مسئله يا پيشنهادات ارائه شده ، را مجددا طرح كند;
مدت زمان جلسه نبايد از حد مجاز، كه معمولا 60 دقيقه است تجاوز كند.
مزايا و معايب
با وجودي كه روش توفان فكري بسيار متداول و رايج است ، ليكن تاكنون به طورخاص ، درجهت روشن نمودن بهترين شرايط اجراي اين روش ، تحقيقات كافي صورت نگرفته است . مزاياي اين روش عبارتند از:
1 - باتوجه به اصل هم افزايي يا سينرژي باعث مي شود كه خلاقيت گروهي موثرتر ازخلاقيت فردي عمل كند;
2 - با اين روش ، در مدت زمان نسبتا كوتاهي ، شمار زيادي پيشنهاد حاصل مي شود;
معايب و نقايص اين روش عبارتند از:
1 - ممكن است ، ايجاد شرايط جهت اظهارنظر آزاد و بيواسطه دشوار باشد;
2 - گروه معمولا تحت فشار اكثريت قرار گرفته و موجب مي شود فرد با نظر اكثريت موافقت كند، حتي اگر قويا احساس كند كه نظر اكثريت اشتباه است ;
3 - اكثر اوقات تمايل گروه بر حصول يك توافق است ، تا دستيابي به پيشنهادات متنوعي كه به خوبي موردبررسي قرار گرفته باشند; درواقع اين حركت در حال حاضر بخاطرساختار جلسات ، به صورت عادت در آمده است .
4 - هنگام توفان فكري ، اغلب افراد مواردي بديهي يا ايده آل را پيشنهاد مي كنند و اين ازتلاش آنها براي بحث بيشتر و درنتيجه ارائه پيشنهادات خلاق مي كاهد;
5 - ماهيت تنوع گراي توفان فكري ; خود به خود مسبب افزايش پيشنهادات مي شود ولي اصلاح و پالايش ساختاري پيشنهادات را دربرندارد;
6 - اگر گروه از يك رئيس جلسه خوب برخوردار نباشد ممكن است برخي از افرادجلسه را، به طور كامل تحت الشعاع خود قرار دهند;
7 - اجراي موفقيت آميز اين روش مستلزم شناخت قبلي افراد از مسئله است ;
8 - در اين روش ، بهبود مرحله به مرحله "تدريجي " پيشنهادات كمتر مشاهده مي شود;
9 - گاهي اوقات اين روش ، به مسائل نسبتا ساده و پيش پاافتاده محدود گشته و باعث مي شود كه روش ارائه شده ، براي حل مسائل كلي پيچيده و كارآيي كافي را نداشته باشد;
10 - براي بعضي افراد، پيروي از قواعد اين روش ، يا ارائه پيشنهادات متنوع مشكل است .
روشها و تكنيك هاي مشابه
از توفان فكري روشهاي گوناگوني مشتق شده است . مثلا، يك روش مي گويد بهتراست شركت كنندگان پيش از ورود به جلسه پيشنهادات خود را كتبا، دراختيار رئيس جلسه قرار دهند، رئيس جلسه ، پيشنهادات را بدون اعلام منبع ، براي همه شركت كنندگان قرائت مي كند. اين روش كه براي ازبين بردن معايب بندهاي 2و3 مورداستفاده قرارمي گيرد، توفان فكري گمنام "ANONYMOUS BRAINSTORING" نام دارد.
شيوه هاي ديگري نيز وجود دارد. به عنوان مثال از شركت كنندگان خواسته مي شود، تانظرات خود را در مدتي كوتاه به رشته تحرير درآورند. اين روش افكارنويسي "BRAINWRITING" خوانده مي شود.
تلفيقي از افكارنويسي و توفان فكري نيز وجود دارد كه به روشTRIGGER مشهوراست . اين روش را جورج مولر كارشناس شركت فورد موتورز ابداع كرد. در اين روش شركت كنندگان هركدام شخصا فهرستي از كلمات مرتبط به مسئله را تهيه مي كنند. مزيت اين روش بر روش توفان فكري در اين است كه قابليت بسط و گسترش پيشنهادات رادارد.
ويليام گوردن به منظور غلبه بر برخي مشكلات توفان فكري شيوه جديدي را ابداع كرد. رويه آن بدين گونه است كه : رئيس جلسه ، از گروه مي خواهد تا به مفهوم يا اصول مسئله پرداخته و مسئله را ريشه اي موردبررسي قرار دهند. رفته رفته ، با مطرح شدن نظرات متفاوت ، افراد اطلاعات بيشتري پيدا كرده و پيشنهادات جديدي مطرح مي كنند.مزيت عمده اين روش ، امكان بررسي ساير پيشنهادات و عدم تمركز بر يك پيشنهاداست . درنتيجه اين روش مانع تصميم گيري ناپخته در فرايند حل مسئله مي گردد.
گونه ديگر توفان فكري شيوه SUCCESIVE INTEGERATION OF PROBLEM ELEMENTS=SIL است . اين روش به وسيله هلموت اشليكسوپ از موسسه باتل ابداع گرديد. معايب بندهاي شماره 2،3،5 با اين روش برطرف خواهدشد. در اين روش عناصرجلسات آزاد و روابط اجباري بطور فزاينده تركيب مي شوند تا اينكه گروه به راه حل نهايي موردتوافق دست يابد. توفان فكري عبارت است از بيان تفكرهاي متنوع ، درحالي كه روش SILكتبي بوده و تفكر "چه متنوع ، چه مشابه " اصل است .
گروه اسمي و دلفي نيز مواردي از توفان فكري است كه در آينده موردبررسي قرارخواهدگرفت . اين دو روش عيب بند 8 را مرتفع مي كند


 
سازمان يادگيرنده (Learning Organization)
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
سازمان يادگيرنده (Learning Organization)
سازمان يادگيرنده سازماني است كه براي اجراي بهتر مأموريت خود، تمامي منابع (انساني، ارزشي، فرايندي) خود را به‏طور پيوسته در جهت آموختن از تجربيات خويش (و ديگران) به‏كار مي‏گيرد.
يادگيري سازماني
يعني “توانايي سازمان در آموختن از تجربيات خود از راه مشاهده، ارزيابي، و تحليل شكست‏ها و پيروزي‏ها”
نقش مدير در سازمان يادگيرنده
در سازمان‏هاي يادگيرنده مديرنقش راهنما، استاد، ناصح، و مربي دارد، يعني نقش فردي را كه براي تيم خود ديدگاه مشتركي طراحي مي‏كند و مدل ذهني تيم را به سمت آن سوق مي‏دهد. مسؤوليت مدير ايجاد سازماني است كه در آن افراد به‏طور پيوسته ظرفيت‏هاي خود را براي ساختن آينده (خود و سازمان) توسعه مي‏دهند- در يك جمله: با اين‏كه مهمترين عامل آموختن، انگيزه خود فرد است اما مسؤوليت يادگيري سازمان با مديران و سرپرستان است. اگر مديران به‏آموزش و تعالي، اعتقاد (قلبي و عملي و نه‏‏فقط لفظي) داشته باشند يادگيري در سازمان‏ نهادينه مي‏شود وگرنه هيچ‏ برنامه‏اي كارساز نيست.
پس شايسته است هنگام استخدام مديران و سرپرستان و كساني كه به هدايت تيم‏هاي پروژه‏ها گمارده مي‏شوند اين ظرفيت در آنان ديده و سنجيده شود. مهمترين ظرفيتي كه بايد توجه شود توانايي (و اعتقاد و عشق) مدير يا سرپرست به ساختن تيم و كار تيمي است. منظور از تيم معناي واقعي آن است وگرنه به گروهي افراد كه بنا به هر دليلي گرد هم جمع شوند نمي‏توان نام تيم نهاد.
علاوه بر اين،‌ در آموزش دادن خود مديران و سرپرستان بايد جديت لازم به‏خرج رود. پيشنهاد مي‏شود مديران و سرپرستان موظف شوند هرسال درس‏هاي عمومي و اختصاصي معيني را بگذرانند و تمديد قرارداد و يا ترفيع ايشان منوط به موفقيت در آن درس‏ها باشد.
نقش محيط كار در سازمان‏هاي يادگيرنده
در سازمان‏هاي يادگيرنده بين فرد و سازمان اعتماد كافي وجود دارد. سازمان نيازهاي معقول مادي و معنوي فرد را برمي‏آورد و از آموخته‏ها و تجربيات وي بهره‏مند مي‏شود. در واقع فرد به سازمان به‏‏چشم خانواده دوم خود مي‏نگرد و اگر فكري دارد با ديگران تقسيم مي‏كند چون مي‏داند از او قدرداني مادي و معنوي خواهد شد.
در سازمان يادگيرنده به موضوع آموختن و آموزاندن اهميت داده مي‏شود، افراد به اين كار ترغيب مي‏شوند و ابزار لازم در اختيار آنان قرار مي‏گيرد و به شيوه مناسب از آنان قدرداني مي‏شود.
در سازمان يادگيرنده در هنگام استخدام افراد، نه فقط به سطح معلومات و تجربيات آنان،‌ بلكه به ميزان علاقه و توانايي آنان در انتقال دانش به ديگران توجه مي‏شود. افرادي كه دانش دارند اما حاضر نيستند (يا نمي‏توانند)‌ آن را با ديگران تقسيم كنند سرمايه جدي براي يك سازمان يادگيرنده به حساب نمي‏آيند.

* اقتباس آزاد از مقاله "خط مشي كلي آموزش" - نوشته دكتر محمد ابراهيم محجوب
 
فوق ليسانس مديريت پروژه توسط دانشگاه آبردين در ايران !
ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:

دانش مديريت پروژه (و مديريت قرارداد) نياز فوري و حياتي كشور ماست. با اندك‏توجهي به تعداد و اندازه طرح‏هاي جاري كشور و آنها كه قرار است در طي دهه 80 به‏ويژه در حوزه پروژه هاي زير بنايي بخش انرژي و ... به اجرا درآيند، و با توجه به اين‏كه ايران در آستانه اجراي مديريت پروژه‏هاي كلان به‏دست مديريت ايراني است، درستي اين گفتار به ثبوت مي‏رسد .از كميت نيز كه بگذريم، مشاوران و پيمانكاران بزرگ نيك مي‏دانند كه مهمترين عامل موفقيت يا شكست هر طرحي مديريت آن است. نه جوان تازه از دانشگاه درآمده (حتي اگر درس مديريت پروژه خوانده باشد) مي‏تواند ضامن اجراي موفق طرح باشد و نه مدير باتجربه اما كم‏دانش. پروژه هاي بزرگ دنيا را مديراني اجرا مي‏كنند كه در عين داشتن تجربه كافي، از دانش (و هنر) مديريت پروژه نيز برخوردارند. اما در فضاي مديريت ايران چنين تركيبي كمتر يافت مي‏شود حال آن‏كه اين درست همان چيزي است كه بدان نياز داريم .چاره در آن است كه به كارشناسان و مديران جواني كه دست‏كم داراي يك دوره تحصيلات دانشگاهي و چند سالي تجربه هستند فرصت داده شود تا بدون دور شدن از محيط كار خود، تحت نظر مراكز جهاني دانش مديريت پروژه با علوم روز آشنا شوند و همزمان با آن، در كوران اجراي طرح‏هاي كلاني كه با معيارهاي جهاني در داخل كشور در حال اجرا هستند، دانش و تجربه لازم را به‏دست آورند. براي فراهم آوردن اين فرصت، شركت پتروپارس - مجري پروژه هاي ملّي پارس جنوبي - با همكاري دانشكده مهندسي دانشگاه 500 ساله آبردين كه تا كنون نقش ارزنده‏اي در تربيت مديران موفق پروژه‏هاي بين‏المللي، به‏ويژه پروژه‏هاي نفتي درياي شمال داشته، يك دوره سه‏ساله مديريت پروژه به‏صورت Online داير كرده است و از ترم آينده دوره فوق‏ليسانس مديريت پروژه از دانشگاه آبردين با همكاري انستيتو تحقيقاتي نفت و گاز پتروپارس در ايران برگزار مي گردد.
سايت انستيتو نفت و گاز پترو پارس ‍PGKI ؛ اطّلاعات كاملتري از زمان و چگونگي برگزاري دوره ؛ واحدها و سيلابس دوره و نحوه ثبت نام ارائه نموده است. همچنين جهت كسب اطلاع از جزئيات برنامه و بروشور دوره مي توانيد با تلفن ۲۲۵۸۹۳۹ (۰۲۱) تماس حاصل فرماييد.


 
شرح وظايف واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه كارگاه !
ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
آقای صدری زاده ؛ با توجه به تجربيات بدست آورده از کارگاههای پروژه های مختلف ؛ شرح فعاليتهاي قابل انجام توسط واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه كارگاه را در وب لاگشان به خوبی تدوين نموده اند.

 
34 رهنمود به مديران پروژه !
ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:


آقای سعيد حامد نيا در مجله تدبير شماره ۱۰۷ ؛ رهنمودهای قابل استفاده و مفيدی به مديران پروژه داده است !
در همين شماره ۱۰۷ هم يک مقاله خوب ديگر هم تحت عنوان " واگذاري اختيار در سازمان پروژه " از آقاي مهرداد بختياري آمده است. 
مديريت تداركات پروژه
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
مديريت تداركات پروژه يا Project Procurement Management ؛ آخرين جزء از فرايندهاي نه گانه مديريت پروژه است كه PMBOK 2000 به آن پرداخته است .
آقاي صابري در وب لاگ ديد مهندسي هم به خوبي در چهار قسمت به بررسي تيپ انواع قراردادهاي مهم خريد کالا (Procurement ) در پروژ‌هاي بزرگ پرداخته است .
 
(Work Breakdown Stracture (WBS
ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
آقای حسين عليمحمدی مطالب مستندی پيرامون WBS ؛ تقاضا نموده بودند كه در پاسخ به ايشان و ساير علاقمندان؛ لازم مي دانم ؛ متن Pdf كتاب مفيد Practice for WBS را كه از انتشارات موسسه ‍PMI مي باشد به ايشان معرفي كرده كه مي توانيد آن را از آدرس https://secure.pmi.org/edit/standards/wbs.pdf دريافت و مطالعه كنيد.
مركز مديريت پروژه دانشگاه استانفورد هم توضيحات مختصر و مفيدي پيرامون WBS داده كه براي علاقمنداني كه خيلي حوصله دنبال كردن جرئيات را ندارند مفيد است.
(Work Breakdown Stracture (WBS كه در فارسي "ساختار شكست كار" ناميده مي شود ؛ بيانگر ساختار كلي فعاليتهاي هر پروژه مي باشد كه مجموعه فعاليتهاي هر پروژه طي اين ساختار دسته بندي مي گردد و از جمله مفاهيم اساسي و كليدي مديريت پروژه است كه هرنوع مديريتي در پروژه منوط به تسلط بر ابعاد اين مفهوم در پروژه است .undefined
 
معرفي سايت اينترنتي (۵)
ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
سايت NewGrange Center for Project Management ؛از جمله مفيدترين سايت هاي اينترنتي مديريت پروژه است.
سايت مذكور در مورد مديريت پروژه اطلاعات متنوعي را در اختيار علاقه مندان قرار داده و رخداد هايي را كه در سال 2002 در جهان؛ در مورد مديريت پروژه در حال اجرا است را به اطلاع شما عزيزان مي رساند. همچنين مطالب و كنفرانس هاي در رابطه با اين موضوع را معرفي مي كند و امكان اطلاعات گرفتن از اين منابع را در اختيار مشتاقان قرار مي دهد. در قسمت كتابخانه اين سايت كتاب هاي مديريت پروژه، نرم افزار هاي مرتبط با اين مبحث، كتاب هاي عمومي مديريت معرفي شده اند و درباره مديريت پروژه هاي تيمي مطالبي را آورده است.در ادامه برخي از سايت هاي مديريت پروژه را معرفي كرده و امكان دسترسي به آنها را فراهم كرده است. در اين سايت مباحثه هاي مفيدي پيرامون مديريت پروژه (چه آنهايي كه در گذشته اتفاق افتاده است و چه آنهايي كه به تازگي اتفاق افتاده است.) آمده و امكان مشاركت در اين مباحثات وجود دارد. كالج ها و اتاق هاي مديريت پروژه ؛ تاريخچه مديريت پروژه و تاريخچه سايت www.newgrange.org ؛ چگونگي عضويت در سايت و كشورهاي عضو آن ؛ از ديگر مطالب مفيد اين سايت است
 
نوار ويديويي اصول مديريت پروژه
ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
مرکز تکنولوژی آموزشی (ITC) كه وابسته به مركز آموزش مديريت دولتي است اقدام به تهيه و تكثر يك نوار ويديويي VHS با موضوع "اصول مديريت پروژه" نموده است.
اين نوار كه در ۴۸ دقيقه در كشور انگلستان تهيه شده ؛ توجه مي دهد كه توجه به فرايندهاي مديريت پروژه در قالب يك مدل مي تواند مجريان طرحها و پروژه ها را در پيش بيني ها و زمانبنديهاي اجرايي پروژه ها ياري كند.
با مراجعه به سايت ITC مي توانيد نوارهاي آموزشي مفيد ديگري نيز راجع علم مديريت سفارش دهيد.