مدير پروژه خوب !
ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی:
انتخاب مدير پروژه معمولاً مهمترين تصميم براي مديريت پروژه‏ها در سازمانهاست.
مدير پروژه بعنوان شخصيتي كه مسئوليت هدايت پروژه را بعهده دارد ، بهتر است قبل از انعقاد قرارداد تعيين و انتخاب شده باشد. بدين ترتيب مدير پروژه ميتواند در جلسات مذاكره پيرامون محدوده كار ، شركت كرده و نظرات خود را در خصوص روشهاي اجرايي پروژه ابراز نمايد. توجه به اين نكته كه مدير پروژه ، بايستي مجموعهاي از كارها را با كيفيت معلوم در مدتي مشخص و با بودجهاي محدود تحويل دهد ، اهميت انتخاب وي را در مراحل اوليه پروژه نشان ميدهد.
هر شركت در انتخاب مدير پروژه ، مراحل اداري خاص خود را خواهد داشت. آنچه از نظر محتوي حائز اهميت است رعايت نكات كيفي در اين انتخاب ميباشد. مدير پروژه قبل از هر چيز يك مدير است. مدير ميبايد مسلط به امور مديريت باشد و در اين مورد خاص (مديريت پروژه) ، كاربرد اين علم را در محيط پروژه تجربه كرده باشد. از مشخصات بارز مدير پروژه ميتوان موارد ذيل اشاره كرد:
1- مدير پروژه بهتر است تسلط كافي به رشته علمي شاخص در پروژه داشته باشد. در يك پروژه ساخت نيروگاه ، مدير پروژه بهتر است داراي تخصص در رشته برق ، سازه و يا مكانيك باشد ، در حاليكه مدير پروژه طراحي سيستمهاي اطلاعاتي بهتر است داراي تخصص در طراحي بانكهاي اطلاعاتي يا كامپيوتر و يا مهندسي سيستمها باشد. علاوه بر احاطه به اين رشته شاخص ، مدير پروژه دورههاي مديريت و آشنايي با تكنيكهاي مديريت را بايستي تجربه كرده باشد
2- مدير پروژه بايد داراي ظرفيت اقتصادي باشد. ظرفيت اقتصادي بيانگر قابليت اشخاص در اداره فعاليتهاي اقتصادي است . در يك پروژه چند ميليارد توماني ، مديري كارا محسوب ميشود كه تجربه صدور چكها و رسيدگي به صورت وضعيتهاي چند ده و صد ميليون توماني را داشته باشد. يك مدير با ظرفيت كم اقتصادي ، كارايي ضعيفي در پروژههاي بزرگ خواهد داشت.
3- مدير پروژه بايد آشنايي سياسي و اجتماعي كافي با محيط پروژه داشته باشد. پروژه در يك بعد ، دستخوش تغييرات و چالشهايي است كه ريشه فني دارند. از طرف ديگر مجموعهاي از تهديدات سياسي و اجتماعي متوجه پروژه ، بخصوص پروژههاي بزرگ و زيربنايي نيز هستند كه موفقيت پروژه را در ابهام قرار ميدهند. براي مواجهه با اين دسته از تهديدات ، مديري توانمند ، آشنا به مسائل سياسي و روابط اجتماعي ، هم محيطي و هم فرامحيطي ، ريسك شكست پروژه را كاهش خواهد داد.
4- مدير پروژه بايد داراي روحيه ريسك‏پذيري باشد. بهترين سنين براي مديران پروژه (البته ميانگين سني) بين 35 تا 40 سال است. در اين دوره ، مديران ريسك‏پذير بوده و كمتر محافظه‏كارند. البته اين سن در صنوف مختلف متفاوت است. مثلا"مدير پروژه طراحي يك سيستم اطلاعاتي بهتر است بين 30 تا 35 ساله باشد ، در حاليكه اين سن براي مدير يك پروژه نفتي بين 50 تا 55 سال است.
5- مدير پروژ بايد داراي انگيزه و آزادي لازم در رسيدگي به وضعيت پروژه در تمامي طول عمر پروژه باشد. پروژه نيازمند مراقبت مستمر بوده و لذا مدير پروژه ، در طول مدت عمر پروژه ، الويت فعاليتهاي خود را بايد معطوف به اهداف پروژه نمايد.
انتخاب مدير پروژه بايد توسط عاليترين مرجع رسيدگي به وضعيت پروژه در شركت صورت پذيرد. جايگاه سازماني پروژه بهمراه مجموعه اختيارات و مسئوليتهاي مدير پروژه ، هنگام اتخاذ تصميمات استراتژيك و طراحي سازمان پروژه تعيين ميشود. در شركتهايي كه انواع پروژه‏ها به خوبي تعريف شده‏اند ، نظام مديريت پروژه حاكم در شركت ، شرايط احراز ، اختيارات و مسئوليتها را براي مدير پروژه بصورت مكتوب و پيشاپيش مشخص نموده است.

 
آناليز ريسك پروژه !
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی:
محيط پروژه ها غالبا" پويا و پرتحول است و برآورد قيمتها براساس بهترين انتظارات كارشناسان صورت می‏پذیرد . اين برآورد ، ضمن درنظر گرفتن آنچه قطعي به نظر ميرسد ، بايد حاوي وقايعي باشد كه احتمالا" به وقوع مي‏پيوندند. قسمت دوم برآورد ، مرتبط با وقايع احتمالي و مربوط به آناليز ريسك پروژه است. تعريف تئوريك ريسك عبارت است از رويدادي كه با احتمال شناخته شده‏اي روي ميدهد.
مديريت پروژه ، آنرا احتمال حصول نتايجي اعم از مالي و يا فيزيكي ميداند كه بعنوان حاصل يك تصميم و يا عملكرد ، در متن پروژه و يا در محيط آن حادث ميشود. بر اين اساس ، منابع بروز ريسك ، يا در درون حوزه عملكرد پروژه و براساس تصميمات تكنيكال ، مالي ، زماني ، سازماني و يا حتي فرهنگي قرار دارند ، و يا در محيط بيروني آن واقع شده و حاصل از تغييراتي هستند كه در ماهيت محيطي كه پروژه در آن هدايت ميشود ، روي داده‏اند. لذا آناليز ريسك ، دربرگيرنده شناسايي اين رويدادهاست و در يك نگاه دقيق ، يك شيوه يا متدلوژي است بمنظور شناسايي فاكتورهاي مولد ريسك و در پي آنست كه آنها را بگونه‏اي دسته‏بندي نمايد كه مديريت پروژه ، قادر به درك تاثيرات نسبي فاكتورها بر يكديگر و همچنين بر كل پروژه باشد. شيوه‏هاي شناسايي ميتوانند كمي و يا كيفي باشند.
به تبع اين آناليز ، مبحث مديريت ريسك پيش ميآيد كه روشهاي برخورد با رويدادها را مد نظر قرار ميدهد. بگونه‏هاي كه نتايج حاصل از وقوع ريسك را ابتدا اندازه‏گيري نموده و سپس آنرا به كمترين مقدار ممكن كاهش ميدهد. مديريت ريسك ميتواند بخشي از برنامه پروژه ، يك رويه مدون تقابلي و يا تركيبي از ايندو باشد.
طبيعي است كه مقابله با ريسك ، نياز به منابع لازم دارد و اين نيز محتاج تامين هزينه ميباشد. لذا بي‏ترديد آناليز ريسك و مديريت آن ، منتج به برآورد بودجه‏اي مي‏گردد كه همراه با محاسبات هزينه اقلام قطعي پروژه ، بودجه پروژه را تعريف ميكنند. اين بودجه براساس سياستهاي مديريتي ، تبديل به قيمت پيشنهادي پروژه ميگردد. بودجه مربوط به ريسك پروژه را بودجه اقتضايي (Contingency Budjet) مينامند كه با نظر مدير پروژه تعيين ميشود. هنگام آناليز ريسك معمولا" اقلام عمده زير مد نظر قرار ميگيرند:
۱- دقت در تعريف محدوده كار
۲- دقت در برآورد قيمت و ميزان قابل تغيير آن
۳-نيروي انساني
‏- ميزان بهره‏وري درنظر گرفته شده
- سابقه برآورد نفر ساعتها
- نيروي انساني موجود
۴- مهندسي
- وضعيت طراحي
- نيروي انساني ماهر و متخصص قابل دسترس
۵- هزينه‏هاي پروژه
- پايه برآورد هزينه‏ها و بررسي امكان تغيير استراتژي اجراي پروژه
۶- افزايشها
- احتمال تغيير نرخهاي مورد استفاده در برآورد هزينه پروژه
بطور كلي ميتوان ريسكهاي موجود در پروژه‏ها را به چهار دسته كلي تقسيم نمود:
الف- ريسكهاي محتمل (تصادفات ، آتش‏سوزي ، سرقت و ...)
ب- ريسكهاي سرمايه‏گذاري (ناشي از تصميمهاي حساس در سرمايه‏گذاريهاي مالي ، نيروي انساني ، ماشين‏آلات و ... در پروژه‏هاي مختلف)
ج- ريسكهاي استراتژيك (ناشي از تصميمات استراتژيك در نحوه اجراي پروژه و فعاليتهاي قابل واگذاري به پيمانكاران)
د- ريسكهاي مشروط (كه ناشي از عدم اطمينان نسبت به زنجيره وقايع آتي و احتمالات بوده و تنها با شيوه هاي آماري قابل اندازه گيري هستند)

متدلوژيهاي آناليز ريسك را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد:

ا) متدلوژي جعبه سياه Black Box Methodology
در اين روش ، آناليز ، توسط شخص با تجربه و مجربي انجام ميشود. وي براساس تجربه خود و آشنايي با پروژه ، ريسك آن را تخمين ميزند. اين تخمين ، متكي بر تجربه كارشناس است و محاسبات خاصي در آن صورت نميپذيرد.

۲) متدلوژي جعبه سفيد White Box Methodology
در اين روش از WBS پروژه جهت شناسايي ريسك استفاده ميشود. براي هر بسته كاري Work Unit)) ، ريسك و نحوه مقابله با آن مشخص ميشود. با استفاده از روشهاي بهينه‏سازي نيز ميتوان هزينه مقابله با انواع ريسكهاي پروژه را محاسبه نمود.
يادآوري ميشود كه شيوه (Project Evaluation & Review Technique( PERT ، يكي از روشهاي اندازه‏گيري ريسكهاي زماني و احتمالات وقوع آنها در زمانبندي عمليات پروژه است.

 
گروه پريماورا در اورکات !
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ خرداد ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی:
چه كسي مي‌خواهد من و تو ما نشويم؟ خيلي آدم پدرسوخته‌اي است!
ياد روزي از شلوغي‌هاي 18 تير بخير كه با يكي از بچه‌ها، كنار از همه شلوغي‌ها، رفتيم نشستيم روي چمن و شروع كرديم به بحث فلسفي در مورد اينكه آيا اين ما نشدن، لزوما و صرفا تقصير يك كسي ديگر است؟!
به هرحال درباره فضاي مجازي كه قطعا اين را نمي‌توان گفت. بر همگان واضح و مبرهن است كه در فضاي مجازي هيچ مانعي براي ارتباط با ديگران وجود ندارد، اما هيچ دليل هم نمي‌شود كه لزوما ارتباطات گسترده شود، اجتماعي مجازي ايجاد شود و شبكه‌اي از آنها شكل بگيرد. يك چيز اين وسط كم است: يك جو خلاقيت.
اين چيزي است كه يكي از بروبچز گوگل در اوركات به خرج داده است، و خيلي‌ها كه تا حالا از اينجور ايده‌ها داشته‌اند مخشان به اينجا قد نداده. بسي متأسفم كه نمي‌توانيد در آن عضو شويد. الكي كه نيست، اينجا عضو شدن پارتي مي‌خواهد. بايد يك دوستي، رفيقي داشته باشيد كه قبلا در آنجا سري توي سرها درآورده باشد و به طفيل وجود او بياييد عضو شويد. غير اين هم هيچ راهي ندارد.
آنها كه عضوند، كه ديگر توضيح لازم ندارند. آنها هم كه عضو نيستند، توضيح به چه كارشان مي‌آيد. فقط آنهايي كه اين وسط مسط ها گير كرده‌اند، مي‌توانند به اينجا بروند تا يک کمی بفهمند در دنياي از ما بهتران چه خبر است. كساني هم كه ديگر خيلي مشتاق شده‌اند كه بيايند در خدمت اسلام، يك عريضه‌اي ايميلي كامنتي چيزي بدهند تا ما عضوشان كنيم. الحمدلله دوست و رفقا يكي دو تا نيستند كه آدم بيايد دانه دانه برايشان دعوت‌نامه بفرستد. از قديم گفته‌اند از تو حركت، از ما بركت. ببخشيد دعوت!
یکی از قابلیتهای خوب اورکات امکان گردآوری اعضا حول انجمنهای با موضوع خاص است.
ما هم که پریماورا کار هستیم ؛ صاف رفتیم سراغ تاسیس انجمن پریماورا تا دلبردگان پریماورا رو به این بهانه دور هم جمع کنیم.
دوستان علاقمند به عضویت در اورکات با ایمیل بفرمایند تا برایشان دعوتنامه بفرستیم.
ممنون از الپر خان !