ارايه مقاله در IRIMC !
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

همانطور كه قبلا گفته بودم ؛ دومين كنفرانس بين المللي مديريت همچون سال گذشته در سالن اجلاس سران از روز سه شنبه اول دي تا جمعه چهارم دي در سالن اجلاس سران برگزار مي‌شود

مقاله حقير تحت عنوان" مشخصه هاي قراردادهاي EPC در مديريت پروژه هاي بزرگ " در اين كنفرانس پذيرفته شده و زمان ارايه ان روز چهارشنبه 2 دي ساعت 16 لغايت 17 مي باشد.

اصل مقاله رو به زبان انگليسي و با عنوان -The Specifications of the ٍE.P.C Turnkey Contracts in Major Project Management- تنظيم نموده‌ام اما شايد به زبان فارسي  ارايه شود.

 


 
مديريت پروژه های EPC
ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٧ آذر ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

در مديريت پروژه براساس روش قراردادي  EPC ” مسئوليت طراحي و اجراء  بطور كامل بر عهدة‌ پيمانكار اصلي است بقسمي كه بعد از تكميل پروژه،اصطلاحاٌ كارفرما فقط با چرخاندن يك كليد ميتواند بهره‌برداري از تسهيلات اجرا شده را آغاز نمايد. در اين حالت كارفرما يا مشاورين او فقط در فرايند مناقصه و نظارت عاليه بر كار پيمانكار دخالت خواهد داشت. “EPCكليد در دست” حد اعلاي سپردن مسئوليت طراحي و اجرا به پيمانكار را تداعي مي‌نمايد. بنابراين نيازي نيست كه مشخص شود آيا يك نقيصه بدليل طراحي غلط بوده يا از اجراي ضعيف ناشي شده است و بعنوان يك قانون كلي، هر عيب و نقصي كه در محدودة ‌تعريف شده كار حادث شود مسئوليت پيمانكار عمومي – پتروپارس- خواهد بود.

            استفاده از روش “EPC كليد در دست”‌درگيري كارفرما را در فرايند طراحي و اجراء در مقايسه با ساير روشهاي قراردادي به مقدار قابل ملاحظه‌اي كاهش داده و نقش او بطور عمده، مديريت قرارداد و بسته به مفاد پيمان EPC كليد در دست مرور و يا تائيد كارهاي طراحي خواهد بود.

تلفيق مسئوليتهاي طراحي با اجراء همچنين امكان كاهش زمان كلي تكميل پروژه يا به عبارتي اجراي سريع ("Fast Track" Construction)را ميسر مي‌سازد بعلاوه با فراهم ساختن امكان طراحي واجراي اقتصادي ميتوان هزينه‌هاي پروژه را كاهش داد.

            در روش “EPC كليد در دست” مرحلة‌ مناقصه از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشد. در اين مرحله كارفرما بايستي نيرو و منابع زيادي را بمنظور اطمينان از قابليتهاي پيمانكاران و كيفيت طرح‌هاي پيشنهادي آنها صرف نموده همچنانكه پيمانكار نيز بايستي وقت و انرژي زيادي براي تهيه پيشنهاد خود با اطمينان از اين نظر كه قابل اجرا بوده و قيمت پيشنهادي سودآور مي‌باشد، مصرف دارد.

            كارفرما ممكن است پيمان “EPCكليد در دست” را فقط براي قسمت مشخصي از پروژه انتخاب نمايد كه به عنوان “نيمه كليد در دست”(semi-turnkey) معروف است. در واقع بسته به ميزان كاري كه كارفرما بصورت مستقيم يا توسط مشاورين يا پيمانكاران ديگري مستقل از پيمانكاران EPC كليد در دست انجام مي‌دهد، مقدار مسئوليت كارفرما هم براي كاري كه خود انجام مي‌دهد و هم‌ هماهنگي با وظايف پيمانكار EPC كليد در دست افزايش مي‌يابد. اين نوع قرارداد متضمن موارد زير خواهد بود:‌

        ·          پرداخت‌ها در اين روش ممكن است بصورت يك قلم يا فهرست بهايي باشد.

        ·          در مراحل اولية طراحي بايستي مشخصات فني اكمل و روشني تهيه شود.

        ·          كارفرما در بدو امر از نظر فني و قراردادي، نيازها و الزامات خود را مشخص مي‌نمايد.

        ·          بعد از انعقاد قرارداد، معمولاً كارفرما در بحثها و مذاكرات موضع ضعيفي خواهد داشت.

        ·          بايستي ترتيبي اتخاذ گردد كه هزينة‌ طراحي انجام شده توسط پيمانكار در مرحلة مناقصه نيز ملحوظ گردد.

        ·          در اين روش ممكن است محدوده و نيز روش كنترل كارهاي طراحي توسط كارفرما منشأ بروز اختلاف گردد.

 


 
پيمانكاري مديريت(Management Contracting (MC
ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ آذر ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

اخيرا شاهد رشد شرکتهای MC در ايران هستيم. شايد بد نباشد پيرامون وظايف اين شركتها در اين وبلاگ كمی صحبت كنيم.

مديريت پيمان MC شخصيتي است حقوقي كه به نمايندگي از طرف مجري طرح ؛ مسووليت مديريت؛ كنترل و هماهنگي پروژه ها و مراحل اجرايي را به عهده دارد. مديريت طرح وظايف خود را در چارچوب روشها ؛ضوابط و دستورالعملهايي كه به تاييد مجري رسيده است انجام داده و با اعمال مديريت مستقيم و روزانه بر ساير عوامل اجرايي در مقابل مجري مسئوليت صحت انجام كيفي و كمي كار را طبق مشخصات؛ برآوردها و برنامه‌هاي اوليه و تغييرات احتمالي آن با ارائه گزارشات مستمر بعهده دارد.

در حقيقت مجري جهت مديريت؛ كنترل و هماهنگي پروژه‌ها و مراحل اجرايي طرح پس از كسب مجوز از مراجع ذيصلاح مي تواند از يك شركت بعنوان مديريت پيمان MC استفاده و كليه وظايف و مسووليتهاي كارفرمايي را به جز برخي موارد كه ذكر خواهد شد به وي تفويض كند.

به بيان ديگر پيمانكار مديريت پيمان MC،‌ مديريت زمان، هزينه و كنترل كيفيت طرح را برعهده داشته و بمنظور اجراي كار با تعدادي پيمانكار جزء – پس از تصويب نهايي و انعقاد قراردادها با كارفرما-  ارتباط برقرار مي‌كند.  در واقع پيمانكار مديريت پيمان MC نقش مديريتي كارفرما را در قراردادهاي سنتي “طراحي مناقصه اجرا” ايفا نموده و بدينترتيب وظايف و مسئوليتهاي كارفرما را كاهش مي‌دهد.

در اين روش:

        ·          پرداخت به پيمانكار مديريت پيمان معمولاً بصورت Cost Plus Fee انجام مي‌گردد.

        ·          كارهاي اجرايي معمولاً به قسمتهاي كوچكتري تقسيم گرديده و رقابت زيادي در مناقصه ايجاد مي‌شود.

        ·          براي هر قسمتي از كارها كه به مناقصه مي‌رود طراحي بايد تكميل شده باشد.

        ·          در اين نوع قرارداد در مقايسه با روش طراحي و اجرا بصورت جداگانه؛ طراح در مراحل اولية طراحي بايد تصميمات بيشتري اتخاذ نمايد.