چک ليست فعاليت‌هاي سيستم برنامه‌ريزي و كنترل پروژه در پروژه‌هاي بزرگ !
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

در يادداشت پيش پيرامون پروژههايي كه به صورت كليد در دست و به روش EPC  انجام ميشوند صحبت كرديم .

در اين يادداشت چك ليست فعاليت واحد برنامه‌ريزي و كنترل پروژه اين پروژه‌ها را آورده‌ام با اين توضيح كه بسياري از اين فعاليت‌ها؛ در سيستم برنامه‌ريزي و كنترل پروژه اغلب پروژه‌ها امكان اجرايي شدن دارند .

ليست فعاليت‌هاي مرتبط با برنامه‌ريزي و كنترل پروژه در پروژه‌هاي بزرگ عبارتند از :

 

1-    برنامه‌ريزي و كنترل پروژه EPC 

 

1-1            ليست اختصارات  واصطلاحات در بخش‌هاي برنامه ريزي پروژه EPC

1-2            فلودياگرام كلي گردش اطلاعات بين بخش‌هاي برنامه ريزي پروژه

1-3             - روش تهيه برنامه مديريت  پروژه PMP

1-4             - روش اجرائي  برنامه ريزي  و كنترل پروژه

1-5             - روش فنون آماري

1-6            - دستورالعمل تهيه  ساختار شكست  كار (WBS)

1-7            جدول سوابق  تاخيرهاي  پروژه به تفكيك  EPC

1-8              - برنامه  زمان بندي سطح  1 پروژه 

1-9             - برنامه زمان بندي سطح 2 پروژه

1-10        - برنامه زمان بندي 3 سطح  پروژه

1-11         - تهيه دستورالعمل هاي لازم جهت كنترل هزينه پروژه و گزارشات آن

1-12         - روش بررسي و تأييد Work Progress Measurement  پيمانكاران

1-13         - روش بررسي و تأييد صورت وضعيتها و Invoice پيمانكاران

1-14         - بودجه بندي سالانه و نهيه گزارشات JMC

1-15          - رويه هاي Change Management

1-16          - گزارش خلاصه تحليلي  ماهانه  پروژه

1-17        - دستورالعمل  گزارش  دهي  هفتگي  و ماهانه پيمانكاران

1-18        - دستورالعمل  گزارش دهي هفتگي و ماهانه به كارفرما

1-19        -  دستورالعمل  تهيه و ارسال گزارشهاي بازديد ازكارگاه و جلسات  مديران عالي كارفرما و مقامات كشوري

1-20        دستورالعمل كدگذاري ، نامگذاري ، نگهداري و فرمت برنامه‌هاي زمانبندي  فايل سطح3 پروژه

 

 

2-   برنامه و كنترل مهندسي (Engineering ) :

 

2-1 فلودياگرام مهندسي

2-2 دستورالعمل  تهيه ساختار شكست قراردادهاي مهندسي

2-3- دستورالعمل  تهيه برنامه سطح 4

2-4 دستورالعمل تكميل  ليست  مدارك مهندسي  در بانك  اطلاعاتي نرم افزار مديريت  پروژه

25- دستورالعمل ايجاد ارتباط بين برنامه ريزي  سطوح مختلف مهندسي

2-6 - دستورالعمل ايجاد ارتباط  بين ساختار و مدارك مهندسي و برنامه زمانبندي مهندسي

2- 7- دستورالعمل كنترل مدارك مهندسي

2-8 دستورالعمل تهيه  و ارسال گزارش ماهانه

2-9 دستورالعمل بررسي صورت  وضعيت  بخش مهندسي پيمانكاران

2-10 جدول معيارهاي پيشرفت فعاليتها  ( Progress Measurement)

 

 

3-  برنامه ريزي و كنترل تامين  تجهيزات و تداركات  (Procurement )  :

 

3-1          عمومي  : 

3-1-1-  فلودياگرام گردش اطلاعات بين بخشهاي برنامه ريزي  تامين  تجهيزات 

3- 1- 2 دستورالعمل  محاسبه اولويتها و زمان نياز تجهيزات  و مواد 

3- 1-3 دستورالعمل  محاسبه تاخيرات  در قراردادها  و برنامه زمانبندي  تجهيزات

3-1 4 دستورالعمل به روز رساني  بخش تامين تجهيزات  برنامه سطح 4

3-1-5- دستورالعمل محاسبه درصد وزني تجهيزات و فرآيند گردش اطلاعاتي جهت كنترل  هزينه

3-1- 6 دستورالعمل  گزارش دهي پيشرفت كار بخش برنامه تامين تجهيزات 

3-1- 7- دستورالعمل بررسي ليست  كسري تجهيزات

3-1-8- تهيه  ليست تجهيزات  پروژه  همراه  با ارزش  نسبي  تجهيزات 

3- 1- 9 جدول بررسي و كنترل  تجهيزات  كل پروژه در مايلستونهاي كليدي

3-1-10- گزارش تحليلي از سوابق پيمانكاران تجهيزاتي پروژه

 

3- 2-        بخش عقد قرارداد  (EPC) :

3-2-1-            فلودياگرام گردش اطلاعات برنامه ريزي و كنترل عقد قرارداد

3-2-2-             دستورالعمل  برنامه ريزي و كنترل عقد قراردادها

3-2-3-             دستورالعمل تهيه  وارسال  برنامه زمانبندي  منظم به قراردادها

3-2-4-             تهيه  جدول  بررسي   Order ها و بسته هاي خريد در پروژه

3-2-5-            جدول  معيارهاي  پيشرفت فعاليتها ( Progress Measurement )  

 

3- 3  - بخش خريد و ساخت تجهيزات  (پس از عقد قرارداد)‌ :

3-3-1- فلودياگرام  گردش اطلاعات  برنامه ريزي و كنترل  خريد  وساخت تجهيزات

3-3- 2- دستورالعمل كنترل  ساخت  تجهيزات در محدوده كار قراردادها 

3-3 3- جدول مشخصات  قراردادهاي  منعقد شده  در هر پروژه

3-3-4 - ليست مايلستونهاي كليدي  به منظور كنترل  

3-3-5- جدول معيارهاي پيشرفت فعاليتها  (Progress Measurement )

 

3- 4- بخش ترخيص وحمل تجهيزات   : 

3- 4- 1    فلودياگرام  گردش اطلاعات  برنامه ريزي و كنترل  حمل  تجهيزات

3-4- 2-     دستورالعمل  كنترل  حمل تجهيزات  در محدوده  كار قراردادها 

3-4-3                جدول وضعيت  تناژ رسيده  به كارگاه  

3-4-4                دستورالعمل  كنترل  ترخيص تجهيزات  از گمرك  و فرمها و رويه مربوطه

3-4- 4     جدول معيارهاي  پيشرفت فعاليتها  (Progress Measurement )

 

4- برنامه‌ريزي  و كنترل  اجرائي  (Construction)   :

 4-1  عمومي دريا (Offshore) و خشكي (Onshore)

4-1-1- تهيه نمودار توزيع  نيروي انساني پروژه

4-1- 2- تهيه  جدول  مقايسه‌اي مدت زمان فعاليت‌هاي  اصلي اجرا در پروژه

4-1-3 فلودياگرام  كلي  گردش اطلاعات  بين بخشهاي  برنامه‌ريزي  اجرائي

4-1-4- دستورالعمل نحوه پر كردن فرم فعاليت

4-1-5-  دستورالعمل  گزارش روزانه  پيمانكاران

4-1-6- جدول  وضعيت  حضور و غياب  پرسنل پيمانكاران

4-1-7 صورت  جلسه  تحويل واحد  

4-1-8-            فرم گواهي  رفع نقص

4-1-9-            دستور كار  وصورت جلسات

4-1-10-        فرم خلاصه جلسات

4-1-11-         جدول زمان وتعداد و نوع جلسات كارگاهي (پيمانكار و دفتر تهران )

4-1-12-        فرم گزارش روزانه  وضعيت  نيروي انساني كارگاه

4-1-13-        فرم گزارش روزانه ، هفتگي و ماهانه  ارسال به كارفرما

4-1-14-        فرم گزارش روزانه ، هفتگي و ماهانه دريافتي  از پيمانكار

 

4-2 فعاليتهاي اجرايي  به تفكيك خشكي (Onshore) و دريا (Offshore)

4-2-1-فلودياگرام  گردش  اطلاعات  برنامه ريزي و كنترل  ساختماني

4-2-2- دستورالعمل تكميل جدول  وضعيت و كنترل  ناحيه هاي كاري

4-2-3 جدول وضعيت و كنترل ناحيه‌ هاي كاري

4-2-4 ليست فعاليتهاي  ساختماني  در سطح  4 به تفكيك  ناحيه‌ها و جزاير

4-2-5- ليست مايلستونهاي كليدي به منظور  كنترل 

4-2-6- جدول نرخ انجام  فعاليتها

4-2-7 -  جدول معيارهاي پيشرفت فعاليتها (Progress Measurement )

4-2 8 جدول احجام فعاليتها

 


 

- فعاليتهاي اجرايي شامل:

1-تجهيز كارگاه 2- Civil 3-Piping 4-Electrical  5-Instrument  6- Steel Structure 7-HVAC

8- Architectural 9- Coating & Painting 10- Insulation 11- Mechanical

 

4-3- بخش نصب  (Installation)  به  تفكيك خشكي و دريا  :

4-3-1- فلودياگرام  گردش اطلاعات  برنامه ريزي  و كنترل  نصب

4-3-2- تعريف  وتقسيم بندي سيستم هاي قابل راه‌اندازي تحت عنوان دفترچه  محاسبات

4-3-3- دستورالعمل تكميل دفترچه محاسبات

4-3-4- دستورالعمل تكميل جدول  وضعيت  ناحيه‌ هاي كاري

4-3-5- جدول وضعيت  وكنترل ناحيه‌هاي كاري

4-3-6- ليست  فعاليتهاي نصب  سطح 4 به تفكيك بخشهاي  پروژه

4-3-7- ليست مايلستونهاي كليدي به منظور  كنترل

4-3-8 جدول نرج انجام فعاليتها

4-3-9 جدول معيارهاي پيشرفت فعاليتها (Progress Measurement )   

4-3-10 جدول احجام فعاليتها

 

4-4- بخش راه اندازي Commissioning و پيش راه اندازي Pre- Commissioning :

4-4-1 فلودياگرام  گردش اطلاعات برنامه‌ريزي و كنترل  راه اندازي

4-4-2 - برنامه راه اندازي در سطح 4 پروژه

4-4-3-  ليست مايلستونهاي كليدي به منظور  كنترل

4-4-4- گزارش هفتگي خلاصه وضعيت راه‌اندازي

 

5- كنترل وتضميت كيفيتQA/QC

5-1- چارت سازماني واحد وشرح مسؤوليت‏ها

5-2- نظامنامه كيفيت

5-3- طرح كيفي پروژه Quality Plan

5-4- مدارك مرجع General Inspection Requirement

5-5- روش اجرايي مميزي داخلي

5-6- روش اجرايي اقدام اصلاحي

5-7- روش اجرايي اقدام پيشگيرانه

5-8- روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق

5-9- روش اجرايي كنترل مستندات

5-10- روش اجرايي كنترل سوابق

5-11- روش اجرايي بازرسي/مميزي محصول

5-12- چك‏ليست بازديد و تاييد صلاحيت آزمايشگاهها

5-13- دستورالعمل تهيه گرارش‏هاي بازديد

5-14- روش اجرايي بررسي مدارك مربوط به QA/AC

5-15- ليست استانداردهاي مرجع مورد استفاده (بروز شده)

5-16- گزارش‏هاي تحليلي راجع به وضعيت كيفي پروژه

5-17- گزارش‏هاي آماري از مباحث كيفي پروژه

5-18- دستورالعمل ثبت ونگهداري اطلاعات كيفي مربوط به پروژه

5-19- روش اجرايي QC در سايت‏ها

 

6-HSE (بهداشت، ايمني، محيط زيست)

6-1- چارت سازماني واحد وشرح مسؤوليت‏ها

6-2-طرح HSE پروژه(HSE PLAN)

6-3- روش اجراييEIA  Envoroment Impact Assesment)

6-4- روش اجرايي نظارت بر HSE در سايت‏ها

6-5- گزارش‏هاي آماري و تحليلي وضعيت HSE پروژه

 


 
شركت‏هاي پيمانكار عمومي (GC)
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٤  کلمات کلیدی:
در اين يادداشت به تعاريف لازم، اهداف تشكيلGeneral Contractor  ها در ايران و فرآيندهای آن- GC ها - پرداخته‏ايم:

 

   تعاريف

پيمانكار عمومي [GC]:

پيمانكاري است كه مسؤول آماده سازي، هماهنگي و تكميل تمامي كارهاي يك پروژه است(ISO6707-2).

در اين مقاله GC را به شركت هايي نسبت داده‏ايم كه در هدايت و مديريت طرح ها و پروژه هاي صنعتي زيربنايي داراي تجربه و تخصص بوده و با تكيه بر دانش و ابزارهاي مديريتي خود، اجراي پروژه ها را به صورتEPCيا    Turn-key بر عهده مي‏گيرند.

قراردادهاي كليد دردست TURN-KEY :

پروژه هايي است كه در آن كل فعاليت‏هاي لازم براي به ثمر رسيدن يك پروژه را از مرحله طراحي تا ساخت را به يك پيمانكار واگذار مي‏شود. به تعبير ساده، مقدار مشخصي پول در قالب يك قرارداد به پيمانكار پرداخت مي شود تا كليد پروژه ساخته شده را به كار فرما تحويل دهد .

پروژه هاي مهندسي، تدارك، ساخت (EPC)  :

نام ديگري است كه معمولا معادل همان پروژه كليد در دست در نظرگرفته مي شود. در چنين پروژه‏هايي تمام فعاليت‏هاي لازم براي اجراي پروژه از مرحله طراحي و مهندسي تا تداركات و ساخت نهايي بر عهده يك پيمانكار گذاشته مي شود.

پيمانكاران عمومي و پروژه هاي Turn-key  در همه‏ي صنايع و در اندازه‏هاي متفاوت وجود دارند. نمونه كوچكش ساختمان سازهايي هستند كه در قالب يك قرارداد، تمام كارهاي ساخت يك خانه را انجام  مي‏دهند.

پيمانكار عمومي در حقيقت گره انتهايي شبكه‏اي از شركت‏هاي مختلف مهندسي و تأمين و ساخت است كه به همراه هم يك پروژه كليد در دست را پيش مي‏برد.

 

  اهداف تشكيل GC ها در ايران

 

GCها با توجه به نياز جهاني به  مديريت چنين پروژه‏هايي كه به‏طور معمول به تكنولوژي‏هاي پيچيده نيز نياز داشتند، بوجود آمدند.

در كشور ما به دليل  فقدان سرمايه‏هاي خصوصي كلان و عدم امنيت سرمايه‏گذاري لازم براي چنين حجمي از سرمايه، معمولاً  GC ها با حمايت‏هاي دولتي پا به عرصه وجود مي‏گذارند به طور اجمالي شايد بتوان اهداف تشكيل GC  ها در ايران را به شرح زير خلاصه نمود:

1- كاهش ريسك صاحبكاران يا صاحبان پروژه‏ها و طرح‏ها در خصوص

§         اجراي زمان‏بندي انجام شده

§         هزينه‏ها

§         كيفيت

2 - مستندسازي تجربيات جهت به‏كارگيري در طرح‏ها و پروژه‏هاي آينده

3- افزايش بهره‏وري و استفاده مناسب از فن‏آوري‏ها

4- استفاده مطلوب از سرمايه‏گذاري‏هاي انجام شده قبلي

5- كاهش هزينه‏هاي اجراي طرح

§         -خردكردن طرح‏ تا حد منطقي به مجموعه‏هاي نسبتاً منطقي

§         شناسايي سازندگان، پيمانكاران بالقوه

§         استفاده از منابع انساني و مالي سازندگان، پيمانكاران در جهت اجراي طرح

§         عدم سرمايه‏گذاري موازي

6- ارتقاي سطح تكنولوژي پيمانكاران و سازندگان 

§      همكاري با شركت‏هاي پيشرو خارجي

§      جذب تكنولوژي روز دنيا

7- رسيدن به خودكفايي نسبي

 

  فرآيندهاي GC:

مؤلفان مختلف راجع به فرآيندها و فازهاي انجام چنين پروژه‏هايي تعداد متفاوتي از مراحل را پيشنهاد مي‏كنند.

تعدد مراحل مي‏تواند بسته به جامعيت طرح مبحث و سطح كل‏نگري موجود در فرآيندهاي كم و زياد شود. اصلي‏ترين فرآيندهاي يك سازمان عبارتند از اولين سطح فرآيندي يك سازمان (پس از ديدن كليت سازمان به شكل يك فرآيند) كه يك سري ورودي را به يك سري خروجي تبديل مي‏كنند.با توجه به نمودار زير اگر بخواهيم فرآيند كلي يك شركت GC را به شكل جعبه زير نشان بدهيم كه ورودي‏ها(اطلاعات و پول) را به خروجي (يك مجموعه ساخته شده آماده بهره‏برداري) تبديل مي‏كند، اولين سطح پايين‏تر از آن درمتراكم‏ترين شكل (يعني هيچ دو جعبه اي اين سطح را نتوان تحت يك فرآيند با نام منحصر به‏فرد درآورد).فرآيند‏هاي بازاريابي، مهندسي، تدارك و ساخت در لايه اول وبه همين ترتيب فرآيندهاي هريك در لايه‏هاي پايين‏تر طاحي مي‏شوند

در هرصورت مديريت پروژه‏هاي EPC، يك اتفاق مقطعي نيست بلكه يك روند است و براي بهبود كارايي در انجام چنين پروژه‏هايي لازم است تا كار در دو حيطه بهبود يابد.

اول در حيطه افرادي كه كار را انجام مي دهند و دوم در حيطه فرايندها.

بايد هم قابليت و توانايي افراد و هم قابليت توانايي فرايندها را بالا برد. براي بهترين نحو انجام مديريت پروژه خوب است يك مديريت پروژه فرايند را مدنظر داشت كه شامل همه فرايندهاي كاري در زير فرايندها نيز مي‏شود