» اثاث کشی به سایت موسسه مدیریت پروژه آریانا :: شنبه ٤ مهر ،۱۳۸۸
» آخرين كارگاه بين‌المللي سه روزه‌ي آشنايي با مدل تعالي مديريت پروژه ! :: سه‌شنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٦
» Feasibility study & Comfar workshop :: دوشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٦
» دوره آمادگي PMP اين بار در مشهد :: شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٦
» كارگاه هاي كنفرانس مديريت پروژه :: جمعه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» Primavera Enterprise/Pertmaster training course :: شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» پيام پروفسور هارولد كرزنر به سومين كنفرانس بين‌المللی مديريت پروژه ! :: دوشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» درآمدي بر فرآيند ثبت درس آموخته‌هاي پروژه :: جمعه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٦
» همايش نيم روزه استقرار دفتر مديريت پروژه در سازمان‌هاي پروژه محور ! :: شنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٥
» درآمدي بر استانداردهاي مديريت پروژه - بخش اول- :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٥
» كارگاه بين‌المللي يك روزه مديريت سبد پروژه‌ها-Project Portfolio Management :: پنجشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٥
» مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه ! :: پنجشنبه ٧ دی ،۱۳۸٥
» سمينار آشنايي با مديريت پروژه‌هاي EPC با حضور نماينده PMI : :: شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٥
» مدیریت سبد پروژه ها نياز حياتي سازمان‌هاي پروژه‌ محور ! :: دوشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٥
» سمينار آشنايي با آزمون PMP و استانداردهاي مديريت پروژه ! :: یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٥
» مدیریت سبد پروژه ها(Project Portfolio Management ) ! :: شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٥
» مديريت جامع پروژه با نرم افزار Expedition :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٥
» كارگاه آموزشي ارزيابي اقتصادي پروژه‌ها به‌همراه نرم‌افزار كامفار ! :: یکشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٥
» ارزيابي اقتصادي پروژه‌ها ! :: دوشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٥
» مديريت ريسک پروژه ! :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» برگزاري دوره آموزشي Primavera Enterprise ! :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» انجام پروژه با قدرت انديشه ! :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» سومين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه ! :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» مروري بر بهداشت ، ايمني ، محيط زيست و كيفيت- HSEQ :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» كارگاه آموزشی مديريت پروژه ! :: چهارشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٥
» فصلنامه مديريت پروژه ! :: دوشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٤
» مديريت تدارکات پروژه در پروژه‌های EPC :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٤
» تهيه اسلايد گزارش پروژه توسط مايكروسافت پروجكت ! :: دوشنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٤
» مدل‌هاي بلوغ مديريت پروژه در شماره اول نشريه مديريت پروژه ! :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٤
» انواع استراتژي‌هاي قراردادي براي مديريت پروژه‌هاي بزرگ(قسمت دوم) :: جمعه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٤
» تولد 2 سايت ديگر در حوزه مديريت پروژه‌ ! :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٤
» استانداردسازي فرآيندها و دانش‌فني بخش مهندسی ! :: جمعه ۱٦ دی ،۱۳۸٤
» ارايه پيشنهاد به کميته صنعت ! :: دوشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٤
» مديريت برنامه ريزی و کنترل پروژه ! :: شنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٤
» دومين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه در تهران ! :: چهارشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٤
» چک ليست فعاليت‌هاي سيستم برنامه‌ريزي و كنترل پروژه در پروژه‌هاي بزرگ ! :: شنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٤
» شركت‏هاي پيمانكار عمومي (GC) :: شنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٤
» وبلاگ ارزش حاصله (Earned Value) ! :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٤
» انتخاب استراتژي مديريت پروژه ! :: جمعه ٦ خرداد ،۱۳۸٤
» همايش ساليانه بازآموزي مديران فني و نگهداري و تعميرات :: سه‌شنبه ۳ خرداد ،۱۳۸٤
» كاربرد قوانين مورفي در مديريت پروژه ! :: دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» درمورد Project Plan ! :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» نقش و جايگاه مديريت دانش (Knowledge Management) در پروژه‌ها ! :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» انواع شيوه‌هاي قراردادي براي مديريت پروژه هاي بزرگ (قسمت اول) :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» فوق ليسانس مديريت پروژه ! :: یکشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٤
» انتشار ترجمه استاندارد ايزو 10006(مديريت پروژه) ! :: جمعه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٤
» مفاد قرارداد پروژه ! :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٤
» فايل کارگاه ارايه شده در کنفرانس مديريت پروژه ! :: جمعه ۱٤ اسفند ،۱۳۸۳
» ارايه مقالات در اولين کنفرانس بين المللی مديريت پروژه ! :: شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۳
» برآورد هزينه ها - بخش 1 : مباني و تعاريف ! :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۳
» جزئيات بيشتر پيرامون PMP ! :: یکشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸۳
» آزمون مديريت پروژه حرفه‌ايPMP ! :: سه‌شنبه ٦ بهمن ،۱۳۸۳
» چالشها و فرصت هاي شركت هاي ايراني در قراردادهاي نفت و گاز ! :: یکشنبه ٤ بهمن ،۱۳۸۳
» مزيتهای P3e نسبت به P3 ! :: شنبه ۳ بهمن ،۱۳۸۳
» آناليز ريسك ! :: یکشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸۳
» انجمن مديريت پروژه ايران ! :: جمعه ۱۸ دی ،۱۳۸۳
» ارايه مقاله در IRIMC ! :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳
» مديريت پروژه های EPC :: شنبه ٧ آذر ،۱۳۸۳
» پيمانكاري مديريت(Management Contracting (MC :: سه‌شنبه ۳ آذر ،۱۳۸۳
» طراحي پايه (Basic Design) پروژه ! :: دوشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۳
» رسم S-curve در نرم افزار MSP ! :: دوشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۳
» امروز :: دوشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸۳
» اركان پروژه ! :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸۳
» دفاع پايان نامه ! :: شنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸۳
» تعريف پروژه ! :: شنبه ٧ شهریور ،۱۳۸۳
» ماهيت و هدف مديريت پروژه ! :: شنبه ٧ شهریور ،۱۳۸۳
» معرفی کتاب ! :: شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸۳
» مدير پروژه خوب ! :: دوشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸۳
» آناليز ريسك پروژه ! :: دوشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸۳
» گروه پريماورا در اورکات ! :: شنبه ٢ خرداد ،۱۳۸۳
» مفاهيم خريد و تداركات پروژه ! :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» آموزش مديريت پروژه توسط ام. آی.تی ! :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» دومين کنفراس مديريت ! :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» بيع متقابل !! :: دوشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸۳
» نخستين كنفرانس مديريت پروژه ! :: پنجشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸۳
» ‌هفت پيشنهاد عملي براي موفقيت در فعاليت‌هاي يك تيم پروژه ! :: شنبه ۸ فروردین ،۱۳۸۳
» دوره PMP ! :: شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٢
» تاريخچه مديريت پروژه ! :: سه‌شنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٢
» وضعيت پيمانكاري كشور درصنايع نفت و گاز :: چهارشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٢
» پروژه فاز يک پارس جنوبی ! :: چهارشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٢
» نشريه هفتگی مديريت ! :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
» مديريت هزينه ! :: شنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٢
» چگونه لوگو طراحی کنيم ! :: شنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٢
» ۲ ابزار مديريت پروژه ! :: شنبه ۳ آبان ،۱۳۸٢
» ساختار شكست كار – WBS- چيست ؟ :: دوشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٢
» معرفی کتاب ! :: دوشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٢
» برنامه ريزي چرا ؟ ! :: چهارشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٢
» Iranpm يك‏ساله شد ! :: چهارشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٢
» اجزاء يك طرح پيشنهادي(Proposal) ! :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٢
» مشارکت در تدوين يک پايان نامه دکترا ! :: سه‌شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٢
» قانون پارکينسون (Parkinson) ! :: یکشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٢
» استاندارد ايزو ۱۰۰۰۶ ! :: یکشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٢
» Download رايگان نرم افزار ! :: چهارشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٢
» ضرورت مديريت پروژه ! :: چهارشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٢
» مديران و کنترل پروژه در سازمان ! :: چهارشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٢
» فاينانس روشی برای تامين اعتبار پروژه ها ! :: شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٢
» وبلاگی ديگر در مديريت پروژه ! :: یکشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٢
» مديريت تجارت الکترونيک در پروژه ! :: دوشنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٢
» نيايش ! :: دوشنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٢
» وبلاگ آقا فرهاد ! :: شنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٢
» يافتن عکس ! :: چهارشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٢
» مديريت پروژه های تبليغاتی ! :: سه‌شنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٢
» استانداردهاي مديريت پروژه ! :: شنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٢
» يك توصيه مهم به مديران ! :: شنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٢
» علت تاخير در فعاليتها ! :: شنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٢
» گروه مديريت پروژه در سايت گوگل ! :: سه‌شنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٢
» قالبهاي مديريت پروژه بعنوان يك ابزار مديريت ريسك! :: سه‌شنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٢
» همايش مراكز تحقيق و توسعه ! :: دوشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٢
» شرکتهای مديريت پروژه (۱) ! :: چهارشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٢
» ۱۱ هزار پروژه نيمه تمام در کشور ! :: دوشنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٢
» چرا زنان مديران پروژه بهتری هستند؟! :: دوشنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٢
» انجمن مديريت تکنولوژی ! :: پنجشنبه ٥ تیر ،۱۳۸٢
» كنفرانس مهندسي صنايع ! :: پنجشنبه ٥ تیر ،۱۳۸٢
» وبلاگ تحول مديريت پروژه ! :: یکشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٢
» سمينار يک روزه مديريت پروژه ! :: چهارشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٢
» بانک اطلاعات نشريات کشور ! :: دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» کنفرانس بين المللی مديريت ! :: چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» نمايشگاه كتاب شانزدهم ! :: سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» تولد وب سايت Iranpm ! :: شنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» ‍Pertmaster نرم افزاري براي مديريت ريسك ! :: دوشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» زنها در مديريت پروژه ! :: دوشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» فهرستی از نرم افزارهای مديريت پروژه ! :: دوشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» جاي خالی موسسات مديريت پروژه در نمايشگاه هشتم ! :: یکشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٢
» ۲ رمز موفقيت ! :: پنجشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٢
» مديريت پروژه: پروژه موفق از آغاز تا پايان ! :: پنجشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٢
» پارک فن آوری پرديس و مديريت پروژه هاي IT ! :: پنجشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٢
» 5S ! :: سه‌شنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٢
» مديريت بحران ( Crisis Management) ! :: یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸۱
» مديريت چرچيلی بحران ! :: دوشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸۱
» معرفي پروژه (۱) :: شنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸۱
» مهندسی ارزش (Value Engineering ) ! :: شنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸۱
» وبلاگ نويسان علم مديريت متحد شويد ! :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸۱
» اولين مرکز تحقيقات مديريت پروژه در ايران ! :: شنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸۱
» ربايندگان زمان ! :: شنبه ٥ بهمن ،۱۳۸۱
» مديريت‌ ايراني(۱) :: سه‌شنبه ۱ بهمن ،۱۳۸۱
» يک وبلاگ مديريت پروژه ديگر ! :: یکشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸۱
» مديريت‌ شهري; اهداف‌ و راهبردها ! :: یکشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸۱
» مديريت ريسک (Risk Management) ! :: پنجشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸۱
» ميزگرد مديريت پروژه ! :: یکشنبه ۸ دی ،۱۳۸۱
» مديريت دانش (Knowkedge Management) ! :: شنبه ٧ دی ،۱۳۸۱
» توفان فکری (Brain Storming) :: یکشنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۱
» سازمان يادگيرنده (Learning Organization) :: یکشنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۱
» فوق ليسانس مديريت پروژه توسط دانشگاه آبردين در ايران ! :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸۱
» شرح وظايف واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه كارگاه ! :: پنجشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸۱
» 34 رهنمود به مديران پروژه ! :: پنجشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸۱
» مديريت تداركات پروژه :: پنجشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸۱
» (Work Breakdown Stracture (WBS :: یکشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸۱
» معرفي سايت اينترنتي (۵) :: یکشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸۱
» نوار ويديويي اصول مديريت پروژه :: یکشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸۱
» (P3e/c) ؛ محصولی جديد از پريماورا :: یکشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸۱
» جهاني شدن و اثرات آن بر مديريت صنايع نفت و گاز :: شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۱
» برگزاری همايش مديريت پروژه توسط وزارت نفت :: جمعه ٢٤ آبان ،۱۳۸۱
» مديريت پروژه مكانيزاسيون كتابخانه ها و مراكز اطّلاع رساني :: پنجشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸۱
» فرهنگ جامع لغات مديريت پروژه :: پنجشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸۱
» مديريت زمان ! :: پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۱
» مديريت، برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ پروژه‌ :: پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۱
» مهندسي ارزش و مديريت پروژه :: چهارشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸۱
» تجارت الكترونيك و مديريت پروژه :: چهارشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸۱
» Project Management Body of Knowledge :: دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸۱
» معرفي دوره آموزشي (۳) :: یکشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸۱
» نقش مديريت پروژه در توسعه كشور :: یکشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸۱
» معرفي مقاله تحقيقي (۱) :: یکشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸۱
» معرفي كتاب (۲) :: یکشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸۱
» معرفی دوره آموزشی (۲) :: یکشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸۱
» وبلاگ ديد مهندسي :: یکشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸۱
» تجربيات دانش مديريت پروژه براساس استاندارد‍PMBOK :: شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸۱
» مهندسان بدون مرز ! :: شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸۱
» معرفی سايت اينترنتی (۴) :: دوشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸۱
» معرفی سايت اينترنتی (۳) :: دوشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸۱
» معرفی سايت اينترنتی (۲) :: دوشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸۱
» معرفی کتاب (۱) :: یکشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸۱
» معرفي دوره آموزشي (۱) :: شنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۱
» معرفي سايت اينترنتي (۱) :: شنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۱
» چرا مديريت پروژه ؟! :: شنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۱
» شما هم همفکری کنيد ! :: شنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۱
» مديريت پروژه های فرهنگی :: دوشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸۱
» نرم افزارهاي كنترل پروژه :: جمعه ۱٩ مهر ،۱۳۸۱
» خير مقدم :: جمعه ۱٩ مهر ،۱۳۸۱