پيمانكاري مديريت(Management Contracting (MC
ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ آذر ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

اخيرا شاهد رشد شرکتهای MC در ايران هستيم. شايد بد نباشد پيرامون وظايف اين شركتها در اين وبلاگ كمی صحبت كنيم.

مديريت پيمان MC شخصيتي است حقوقي كه به نمايندگي از طرف مجري طرح ؛ مسووليت مديريت؛ كنترل و هماهنگي پروژه ها و مراحل اجرايي را به عهده دارد. مديريت طرح وظايف خود را در چارچوب روشها ؛ضوابط و دستورالعملهايي كه به تاييد مجري رسيده است انجام داده و با اعمال مديريت مستقيم و روزانه بر ساير عوامل اجرايي در مقابل مجري مسئوليت صحت انجام كيفي و كمي كار را طبق مشخصات؛ برآوردها و برنامه‌هاي اوليه و تغييرات احتمالي آن با ارائه گزارشات مستمر بعهده دارد.

در حقيقت مجري جهت مديريت؛ كنترل و هماهنگي پروژه‌ها و مراحل اجرايي طرح پس از كسب مجوز از مراجع ذيصلاح مي تواند از يك شركت بعنوان مديريت پيمان MC استفاده و كليه وظايف و مسووليتهاي كارفرمايي را به جز برخي موارد كه ذكر خواهد شد به وي تفويض كند.

به بيان ديگر پيمانكار مديريت پيمان MC،‌ مديريت زمان، هزينه و كنترل كيفيت طرح را برعهده داشته و بمنظور اجراي كار با تعدادي پيمانكار جزء – پس از تصويب نهايي و انعقاد قراردادها با كارفرما-  ارتباط برقرار مي‌كند.  در واقع پيمانكار مديريت پيمان MC نقش مديريتي كارفرما را در قراردادهاي سنتي “طراحي مناقصه اجرا” ايفا نموده و بدينترتيب وظايف و مسئوليتهاي كارفرما را كاهش مي‌دهد.

در اين روش:

        ·          پرداخت به پيمانكار مديريت پيمان معمولاً بصورت Cost Plus Fee انجام مي‌گردد.

        ·          كارهاي اجرايي معمولاً به قسمتهاي كوچكتري تقسيم گرديده و رقابت زيادي در مناقصه ايجاد مي‌شود.

        ·          براي هر قسمتي از كارها كه به مناقصه مي‌رود طراحي بايد تكميل شده باشد.

        ·          در اين نوع قرارداد در مقايسه با روش طراحي و اجرا بصورت جداگانه؛ طراح در مراحل اولية طراحي بايد تصميمات بيشتري اتخاذ نمايد.