چک ليست فعاليت‌هاي سيستم برنامه‌ريزي و كنترل پروژه در پروژه‌هاي بزرگ !
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

در يادداشت پيش پيرامون پروژههايي كه به صورت كليد در دست و به روش EPC  انجام ميشوند صحبت كرديم .

در اين يادداشت چك ليست فعاليت واحد برنامه‌ريزي و كنترل پروژه اين پروژه‌ها را آورده‌ام با اين توضيح كه بسياري از اين فعاليت‌ها؛ در سيستم برنامه‌ريزي و كنترل پروژه اغلب پروژه‌ها امكان اجرايي شدن دارند .

ليست فعاليت‌هاي مرتبط با برنامه‌ريزي و كنترل پروژه در پروژه‌هاي بزرگ عبارتند از :

 

1-    برنامه‌ريزي و كنترل پروژه EPC 

 

1-1            ليست اختصارات  واصطلاحات در بخش‌هاي برنامه ريزي پروژه EPC

1-2            فلودياگرام كلي گردش اطلاعات بين بخش‌هاي برنامه ريزي پروژه

1-3             - روش تهيه برنامه مديريت  پروژه PMP

1-4             - روش اجرائي  برنامه ريزي  و كنترل پروژه

1-5             - روش فنون آماري

1-6            - دستورالعمل تهيه  ساختار شكست  كار (WBS)

1-7            جدول سوابق  تاخيرهاي  پروژه به تفكيك  EPC

1-8              - برنامه  زمان بندي سطح  1 پروژه 

1-9             - برنامه زمان بندي سطح 2 پروژه

1-10        - برنامه زمان بندي 3 سطح  پروژه

1-11         - تهيه دستورالعمل هاي لازم جهت كنترل هزينه پروژه و گزارشات آن

1-12         - روش بررسي و تأييد Work Progress Measurement  پيمانكاران

1-13         - روش بررسي و تأييد صورت وضعيتها و Invoice پيمانكاران

1-14         - بودجه بندي سالانه و نهيه گزارشات JMC

1-15          - رويه هاي Change Management

1-16          - گزارش خلاصه تحليلي  ماهانه  پروژه

1-17        - دستورالعمل  گزارش  دهي  هفتگي  و ماهانه پيمانكاران

1-18        - دستورالعمل  گزارش دهي هفتگي و ماهانه به كارفرما

1-19        -  دستورالعمل  تهيه و ارسال گزارشهاي بازديد ازكارگاه و جلسات  مديران عالي كارفرما و مقامات كشوري

1-20        دستورالعمل كدگذاري ، نامگذاري ، نگهداري و فرمت برنامه‌هاي زمانبندي  فايل سطح3 پروژه

 

 

2-   برنامه و كنترل مهندسي (Engineering ) :

 

2-1 فلودياگرام مهندسي

2-2 دستورالعمل  تهيه ساختار شكست قراردادهاي مهندسي

2-3- دستورالعمل  تهيه برنامه سطح 4

2-4 دستورالعمل تكميل  ليست  مدارك مهندسي  در بانك  اطلاعاتي نرم افزار مديريت  پروژه

25- دستورالعمل ايجاد ارتباط بين برنامه ريزي  سطوح مختلف مهندسي

2-6 - دستورالعمل ايجاد ارتباط  بين ساختار و مدارك مهندسي و برنامه زمانبندي مهندسي

2- 7- دستورالعمل كنترل مدارك مهندسي

2-8 دستورالعمل تهيه  و ارسال گزارش ماهانه

2-9 دستورالعمل بررسي صورت  وضعيت  بخش مهندسي پيمانكاران

2-10 جدول معيارهاي پيشرفت فعاليتها  ( Progress Measurement)

 

 

3-  برنامه ريزي و كنترل تامين  تجهيزات و تداركات  (Procurement )  :

 

3-1          عمومي  : 

3-1-1-  فلودياگرام گردش اطلاعات بين بخشهاي برنامه ريزي  تامين  تجهيزات 

3- 1- 2 دستورالعمل  محاسبه اولويتها و زمان نياز تجهيزات  و مواد 

3- 1-3 دستورالعمل  محاسبه تاخيرات  در قراردادها  و برنامه زمانبندي  تجهيزات

3-1 4 دستورالعمل به روز رساني  بخش تامين تجهيزات  برنامه سطح 4

3-1-5- دستورالعمل محاسبه درصد وزني تجهيزات و فرآيند گردش اطلاعاتي جهت كنترل  هزينه

3-1- 6 دستورالعمل  گزارش دهي پيشرفت كار بخش برنامه تامين تجهيزات 

3-1- 7- دستورالعمل بررسي ليست  كسري تجهيزات

3-1-8- تهيه  ليست تجهيزات  پروژه  همراه  با ارزش  نسبي  تجهيزات 

3- 1- 9 جدول بررسي و كنترل  تجهيزات  كل پروژه در مايلستونهاي كليدي

3-1-10- گزارش تحليلي از سوابق پيمانكاران تجهيزاتي پروژه

 

3- 2-        بخش عقد قرارداد  (EPC) :

3-2-1-            فلودياگرام گردش اطلاعات برنامه ريزي و كنترل عقد قرارداد

3-2-2-             دستورالعمل  برنامه ريزي و كنترل عقد قراردادها

3-2-3-             دستورالعمل تهيه  وارسال  برنامه زمانبندي  منظم به قراردادها

3-2-4-             تهيه  جدول  بررسي   Order ها و بسته هاي خريد در پروژه

3-2-5-            جدول  معيارهاي  پيشرفت فعاليتها ( Progress Measurement )  

 

3- 3  - بخش خريد و ساخت تجهيزات  (پس از عقد قرارداد)‌ :

3-3-1- فلودياگرام  گردش اطلاعات  برنامه ريزي و كنترل  خريد  وساخت تجهيزات

3-3- 2- دستورالعمل كنترل  ساخت  تجهيزات در محدوده كار قراردادها 

3-3 3- جدول مشخصات  قراردادهاي  منعقد شده  در هر پروژه

3-3-4 - ليست مايلستونهاي كليدي  به منظور كنترل  

3-3-5- جدول معيارهاي پيشرفت فعاليتها  (Progress Measurement )

 

3- 4- بخش ترخيص وحمل تجهيزات   : 

3- 4- 1    فلودياگرام  گردش اطلاعات  برنامه ريزي و كنترل  حمل  تجهيزات

3-4- 2-     دستورالعمل  كنترل  حمل تجهيزات  در محدوده  كار قراردادها 

3-4-3                جدول وضعيت  تناژ رسيده  به كارگاه  

3-4-4                دستورالعمل  كنترل  ترخيص تجهيزات  از گمرك  و فرمها و رويه مربوطه

3-4- 4     جدول معيارهاي  پيشرفت فعاليتها  (Progress Measurement )

 

4- برنامه‌ريزي  و كنترل  اجرائي  (Construction)   :

 4-1  عمومي دريا (Offshore) و خشكي (Onshore)

4-1-1- تهيه نمودار توزيع  نيروي انساني پروژه

4-1- 2- تهيه  جدول  مقايسه‌اي مدت زمان فعاليت‌هاي  اصلي اجرا در پروژه

4-1-3 فلودياگرام  كلي  گردش اطلاعات  بين بخشهاي  برنامه‌ريزي  اجرائي

4-1-4- دستورالعمل نحوه پر كردن فرم فعاليت

4-1-5-  دستورالعمل  گزارش روزانه  پيمانكاران

4-1-6- جدول  وضعيت  حضور و غياب  پرسنل پيمانكاران

4-1-7 صورت  جلسه  تحويل واحد  

4-1-8-            فرم گواهي  رفع نقص

4-1-9-            دستور كار  وصورت جلسات

4-1-10-        فرم خلاصه جلسات

4-1-11-         جدول زمان وتعداد و نوع جلسات كارگاهي (پيمانكار و دفتر تهران )

4-1-12-        فرم گزارش روزانه  وضعيت  نيروي انساني كارگاه

4-1-13-        فرم گزارش روزانه ، هفتگي و ماهانه  ارسال به كارفرما

4-1-14-        فرم گزارش روزانه ، هفتگي و ماهانه دريافتي  از پيمانكار

 

4-2 فعاليتهاي اجرايي  به تفكيك خشكي (Onshore) و دريا (Offshore)

4-2-1-فلودياگرام  گردش  اطلاعات  برنامه ريزي و كنترل  ساختماني

4-2-2- دستورالعمل تكميل جدول  وضعيت و كنترل  ناحيه هاي كاري

4-2-3 جدول وضعيت و كنترل ناحيه‌ هاي كاري

4-2-4 ليست فعاليتهاي  ساختماني  در سطح  4 به تفكيك  ناحيه‌ها و جزاير

4-2-5- ليست مايلستونهاي كليدي به منظور  كنترل 

4-2-6- جدول نرخ انجام  فعاليتها

4-2-7 -  جدول معيارهاي پيشرفت فعاليتها (Progress Measurement )

4-2 8 جدول احجام فعاليتها

 


 

- فعاليتهاي اجرايي شامل:

1-تجهيز كارگاه 2- Civil 3-Piping 4-Electrical  5-Instrument  6- Steel Structure 7-HVAC

8- Architectural 9- Coating & Painting 10- Insulation 11- Mechanical

 

4-3- بخش نصب  (Installation)  به  تفكيك خشكي و دريا  :

4-3-1- فلودياگرام  گردش اطلاعات  برنامه ريزي  و كنترل  نصب

4-3-2- تعريف  وتقسيم بندي سيستم هاي قابل راه‌اندازي تحت عنوان دفترچه  محاسبات

4-3-3- دستورالعمل تكميل دفترچه محاسبات

4-3-4- دستورالعمل تكميل جدول  وضعيت  ناحيه‌ هاي كاري

4-3-5- جدول وضعيت  وكنترل ناحيه‌هاي كاري

4-3-6- ليست  فعاليتهاي نصب  سطح 4 به تفكيك بخشهاي  پروژه

4-3-7- ليست مايلستونهاي كليدي به منظور  كنترل

4-3-8 جدول نرج انجام فعاليتها

4-3-9 جدول معيارهاي پيشرفت فعاليتها (Progress Measurement )   

4-3-10 جدول احجام فعاليتها

 

4-4- بخش راه اندازي Commissioning و پيش راه اندازي Pre- Commissioning :

4-4-1 فلودياگرام  گردش اطلاعات برنامه‌ريزي و كنترل  راه اندازي

4-4-2 - برنامه راه اندازي در سطح 4 پروژه

4-4-3-  ليست مايلستونهاي كليدي به منظور  كنترل

4-4-4- گزارش هفتگي خلاصه وضعيت راه‌اندازي

 

5- كنترل وتضميت كيفيتQA/QC

5-1- چارت سازماني واحد وشرح مسؤوليت‏ها

5-2- نظامنامه كيفيت

5-3- طرح كيفي پروژه Quality Plan

5-4- مدارك مرجع General Inspection Requirement

5-5- روش اجرايي مميزي داخلي

5-6- روش اجرايي اقدام اصلاحي

5-7- روش اجرايي اقدام پيشگيرانه

5-8- روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق

5-9- روش اجرايي كنترل مستندات

5-10- روش اجرايي كنترل سوابق

5-11- روش اجرايي بازرسي/مميزي محصول

5-12- چك‏ليست بازديد و تاييد صلاحيت آزمايشگاهها

5-13- دستورالعمل تهيه گرارش‏هاي بازديد

5-14- روش اجرايي بررسي مدارك مربوط به QA/AC

5-15- ليست استانداردهاي مرجع مورد استفاده (بروز شده)

5-16- گزارش‏هاي تحليلي راجع به وضعيت كيفي پروژه

5-17- گزارش‏هاي آماري از مباحث كيفي پروژه

5-18- دستورالعمل ثبت ونگهداري اطلاعات كيفي مربوط به پروژه

5-19- روش اجرايي QC در سايت‏ها

 

6-HSE (بهداشت، ايمني، محيط زيست)

6-1- چارت سازماني واحد وشرح مسؤوليت‏ها

6-2-طرح HSE پروژه(HSE PLAN)

6-3- روش اجراييEIA  Envoroment Impact Assesment)

6-4- روش اجرايي نظارت بر HSE در سايت‏ها

6-5- گزارش‏هاي آماري و تحليلي وضعيت HSE پروژه