استانداردسازي فرآيندها و دانش‌فني بخش مهندسی !
ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ دی ،۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

در شرايط فعلي که برنامه کشور توسعه پروژه های بزرگ زيربنايي و سرمايه گذاری گسترده در اين پروژه هاست ؛ روش مهندسی-خريد- ساخت  EPC ؛ در بسياری از پروژه هاي كلان راهي براي واگذاري کار به پيمانکاران عمومي داخلي و خارجي است. فقدان دانش انجام اين پروژه ها در کشور و سود بسيار بالاي انجام اين پروژه ها ؛ پيمانکاران عمومي  ساير کشورهاي توسعه يافته را در داخل کشور به رقابت جدي کشانيده و متقابلاٌ سياستگزاران عمراني کشور به دنبال راه های انتقال تکنولوژی و دانش فنی نحوه مديريت و انجام اين پروژه ها هستند. به اعتقاد بسياري از کارشناسان ؛ حلقه مفقوده اين چالش جدي كشور عدم انتقال دانش فني فرآيندهاي بخش مهندسی مديريت اين پروژه‌هاست. با تسلط بر فرآيندهاي مهندسي يک پروژه ساختار و برنامه کلي طرح و يا نقشه راه پروژه ترسيم شده و سپس فعاليتهاي خريد و ساخت آن با توجه به خيل عظيم پيمانکاران مربوطه به سهولت قابل انجام است.

به طور كلي مي‌توان فرآيندهاي مهندسي در پروژه هاي کلان را در موارد ذيل خلاصه كرد. هرچند مجموعه فرآيندهايي كه بايستي توسط دپارتمان مهندسي پروژه انجام شوند، فراتر از اين چند مورد ذكر شده مي‌باشند، ولي عموماٌ و عمدتاٌ فرآيندهای ذيل بيشترين سهم را در امور مهندسي پروژه‌های بزرگ به خود اختصاص مي‌دهند.

اين فرآيندها عبارتند از :

1. تهيه طراحي پايه پروژه( Produce Project Design Basis)

2. تهيه گزارش‌هاي بازخورد ( Real Time Reporting Feed Back)

3.ايجاد تغييرات در مدارك و اسناد فني ( Produce Document Revision Notice)

4. پاسخ‌گويي به سئوالات فني كارگاه ( Resolve construction Site Queries )

5.     ايجاد و نگهداري سيستم ثبت اسناد( Set Up & Maintain Document Register)

6.بررسي ونظارت بر نقشه‌ها و مدارك پس از ساخت  Review & Maintain As_Built Documentation )

7. تهيه ليست و زمانبندی مواد و تجهِيزات ( Produce Requisition List & Schedule)

8.تهيه درخواست استعلام (Produce inquiry Requisition)

9.     تهيه و تحليل اسناد فنی مناقصه ها (Produce Technical Bid Analysis)

10. تهيه اسناد فنی درخواست خريدها( Produce Purchase Requisition)

11.بررسی اسناد و مدارک فنی پيمانکاران  (Conduct Vendor Documentation Review)

12.تصحيح عدم انطباق مدارک پيمانکاران  ( Vendor Non-Conformity through Consession Request Review)

در مقاله ارايه شده به دومين كنفرانس مديريت پروژه کوشش نموده‌ام چهارچوبي کلي برای مستند و استاندارد سازي فعاليتهاي بخش مهندسي پيمانکاران عمومي در پروژه هاي بزرگ EPC ارايه نموده  و در اين راه ابتدا راههاي مديريت پروژه هاي بزرگ را شناخته و با تمرکز بر روش EPC اين روش را بسط داده و در نهايت با شناخت فرايندهاي لازم براي مديريت بخش مهندسي پروژه ها ؛ فعاليتهاي ضروري براي مهندسي پايه و چرخه حيات مهندسي پروژه ها را استاندارد نماييم.