مديريت پروژه های فرهنگی
ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸۱  کلمات کلیدی:
فکر نکنيد فقط پروژه های صنعتی نياز به برنامه ريزی ؛ کنترل و استفاده از تکنيکهای مديريت پروژه دارد.
اخيراٌ وزارت ارشاد دست به کار برگزاری مستمر يک دوره کلاس - مديريت پروژه های فرهنگي-نموده و در آن تكنيكهاي مختلف مديريت پروژه را آموزش می دهند تا شايد با بکار بستن اين تکنيکها بتوان از هرز رفتن زمان؛ هزينه و منابع در انجام پروژه های فرهنگی جلو گيری نمود . به هر حال اين کار ؛ نشاندهنده عزم اين نهاد برای مديريت بهتر و کنترل و برنامه ريزی پروژه های فرهنگی است.