مديريت پروژه: پروژه موفق از آغاز تا پايان !

سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور هم دست به كار شد و به صورت فشرده تلاش نموده تا در ۳ صفحه اصول مديريت ابتدايي پروژه را براي مخاطبان خود توضيح دهد.
اين توضيحات كه در سايت اينترنتي سازمان؛ قابل بازيابي است بسيار بدرد كساني مي خورد كه خيلي خلاصه مي خواهند بدانن مديريت و راهبري يك پروژه چه حداقلهايي را نياز دارد.

/ 0 نظر / 6 بازدید