اركان پروژه !

اگر خداي نكرده مسووليت برنامه ريزي براي تنظيم اركان يك پروژه بر عهده شما قرار گرفت؛ بدانيد و آگاه باشيد كه پروژه شما به مسووليتها و اركان زير نياز دارد:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1- مدير پروژه

مديريت موفق يك پروژه در گرو نگرشي بي‌طرفانه نسبت به تمامي اهداف پروژه و ايجاد تعادل بين آنهاست. در همين راستا ، بخصوص بايد از قالب شدن اهداف فني بر ديگر اهداف پروژه جلوگيري نمود. مدير پروژه بدليل اينكه به هيچ يك از واحدهاي عملياتي وابسته نيست ، در واقع در بهترين موقعيت براي ايجاد اين تعادل قرار دارد. وي مي‌تواند تضاد ميان اهداف را در فرآيند اجراي پروژه به حداقل برساند. ويژگيها و وظائف مدير پروژه عبارتند از:

l يكپارچه‌سازي تمامي جوانب پروژه و ميسر نمودن اجراي پروژه.

l تنها نقطه ارتباطي با شركت.

l مدير پروژه از طريق مديرعامل در ارتباط با مديران عمليات و فني شركت مي‌باشد.

l مسئول اتخاذ تصميمات بوده كه با درنظر گرفتن موارد زير ، تعادل بين آنها را نيز فراهم مي‌سازد:

- هزينه‌ها

- كيفيت

- برنامه زمانبندي.

- نيازهاي عملياتي.

- عوامل محيطي بهداشتي و امنيت.

- ديگر عوامل (دولتي ، اجتماعي ، م.حلي و غيره).

l تهيه طرح مديريت پروژه.

l مسئول در قبال هزينه‌هاي مديريت پروژه.

l دستور اجراي كار براي واحدهاي مهندسي ، تداركات ، ساخت و نصب ، راه‌اندازي و بهره‌برداري را صادر مي‌كند.

l برقراري سيستم كارآي نظارت و تقسيم كار در خصوص:

- تشخيص موضوعات و فعاليتهاي بحراني.

- جمع‌آوري متخصصين.

- بررسي تمامي گزينه‌ها.

- تاثير اجرا و يا عدم اجراي تغييرات.

- استفاده از برنامه‌ريزي به طريق گروهي.

l تحت سرپرستي صاحب پروژه (مديرعامل - معاونت پروژه‌ها قرارداد).

l مسئول سوددهي پروژه مي‌باشد‌.

2- صاحب پروژه (مدير عامل يا معاونت پروژه‌هاي شركت)

مسئوليت نهايي پروژه بر دوش صاحب پروژه خواهد بود ، هر چند كه امور روزانه را مدير پروژه هدايت مي‌نمايد. صاحب پروژه معمولا" شخص يا گروهي است كه مدير پروژه به وي گزارش مي‌دهد. صاحب پروژه مسئول حمايت از پروژه و همچنين برقراري ارتباطات سطح بالا و نظارت بر عملكرد كلي پروژه مي‌باشد. او بايد به نقد پروژه پرداخته و مطمئن باشد كه پروژه به شيوه‌اي بي‌طرفانه ارزيابي مي‌گردد.

در پروژه‌هاي بزرگ ، كميته اجرايي پروژه به رياست صاحب پروژه ، هر سه ماه يكبار تشكيل جلسه داده تا وضعيت را ارزيابي نمايد. در اين رابطه ، عملكرد ، سوددهي و مواردي كه نياز به همكاري شركت دارند مدنظر قرار مي‌گيرند.

3- تضمين كيفيت پروژه

واحد تضمين كيفيت پروژه درخصوص رعايت استانداردهاي كيفي در پروژه پاسخ‌گو است. اين واحد در قبال موارد زير مسئوليت خواهد داشت:

l مستندسازي فرآيند تضمين كيفيت پروژه (QAP).

l تعيين اهداف تضمين كيفيت.

l اجراي مميزي‌هاي كيفي.

l تدوين برنامه بهبود دائم در پروژه.

ساختار سازماني واحدهاي اجرايي پروژه

مسئول در قبال اجراي برنامه‌هاي زمانبندي و هزينه‌اي پروژه.

4- مديريت مهندسي

l مدير مهندسي

- برنامه مديريت فعاليتهاي مهندسي را تدوين كرده و آنها را در چارچوب هزينه و زمان تعيين شده هدايت مي‌كند.

- در مورد هزينه تجهيزات و مواد همراه با مديريت مواد پاسخگو خواهد بود.

- مسئول در قبال رعايت كليه مشخصات تعيين شده براي پروژه مي‌باشد.

l مهندسي پروژه

- مسئول در مقابل تمامي خروجيهاي مهندسي (مدارك ، نقشه‌ها و ...) مي‌باشد.

- برنامه پايه هزينه و زمان مهندسي را تهيه مي‌كند.

- ايجاد هماهنگي براي ارائه به موقع مدارك مهندسي به واحدهاي ساخت ، تداركات ، ساخت و نصب در چارچوب زمانهاي به توافق رسيده.

- مهيا ساختن بازنگري مدارك طراحي.

l مهندسي فرآيند و سيستم

- تعريف طراحي پايه ، دياگرامهاي Flow sheet سيستم ، جانمايي و غيره.

l واحدهاي تخصصي مهندسي

- دريافت برنامه‌هاي روزانه از مهندسي پروژه.

- مشخصات تجهيزات و مواد براي موارد قابل خريداري.

- تعريف طراحي تفصيلي بر اساس مشخصات و محدوده بدست آمده در طراحي پايه.

- فهرست تجهيزات و مواد براي موارد قابل خريداري.

- ارزيابي فني مشخصات تجهيزات كه از طرف فروشندگان ارسال مي‌گردد.

- بررسي و تاييد نقشه‌هاي فروشندگان و استفاده از آنها در طراحي‌ها.

- تهيه مشخصات فني همراه با نقشه‌ها براي مناقصه‌هاي ساخت و عمليات سيويل.

l محيط زيستي  و قانوني

- تاييد طراحي تفصيلي با توجه به قوانين و مشخصات تعريف شده محيط زيستي.

- تضمين دريافت مجوزهاي لازم براي پروژه ، از سازمانهاي محيط زيست و دولت.

l كنترل مدارك

- كنترل ثبت ، توزيع و جمع‌آوري تمامي مدارك مهندسي ، فروشندگان ، ساخت و عمليات سويل.

l برنامه‌ريزي و كنترل مهندسي

- نماينده ارائه خدمات مهندسي در پروژه.

- پشتيباني از فعاليتهاي مهندسي با درنظر گرفتن تمامي فعاليتهاي مربوط به آن از ديدگاه زمان و هزينه.

- جمع‌كننده و پردازنده اطلاعات جامع مهندسي با توجه به زمان و هزينه مربوط به آن.

- مستندسازي روندها و شركت‌كننده در پيش‌بيني وضعيت پروژه براي مدير مهندسي و واحدهاي تخصصي مهندسي.

5- مديريت تداركات

l مدير مواد

- همراه با مهندسي ، درخواستهاي خريد و زمان مورد نياز آنها را محاسبه مي‌نمايد.

- مسئول در قبال دريافت به موقع نقشه‌ها از فروشندگان ، تجهيزات و مواد در چارچوب زمان به توافق رسيده.

- مسئول در قبال تمامي موارد مديريت مواد كه در چارچوب مديريت پروژه و برنامه اجرايي پروژه قرار مي‌گيرد.

- مسئول در قبال هزينه تداركات ، فعاليتهاي تحويل و انبار.

-         مسئول در قبال تامين مقرون به صرفه مواد  ، تجهيزات و حمل و نقل آنها.

 

 

 

l كنترل مواد

- تدوين ماتريس توليد مواد (كدام مرجع چه چيزي را تامين مي‌كند) به عنوان بخشي از استراتژي اجرايي پروژه ، هماهنگ‌كننده تامين مواد مورد نياز ساخت و نصب همراه با مهندسي در چارچوب زمان مورد توافق.

- نگهدارنده كد اقلام و تداركات.

l خريد

- پيش‌بيني هزينه تجهيزات و مواد.

- حصول اطمينان از دريافت مدارك مربوط به قابليتها و استعدادهاي فروشندگان.

- مسئول برگزاري مناقصه و تجزيه و تحليل پيشنهادات.

- مسئول ارائه و نظارت بر سفارش خريد كه شامل تقاضاي تغيير نيز مي‌گردد.

- مذاكره براي دريافت قيمت مناسب با درنظر گرفتن زمان و كيفيت مورد نظر.

- معمولا" به عنوان نماينده صاحب پروژه مطرح مي‌گردد.

l مسئول نظارت و تحويل Expediting & Inspection))

- جمع‌آوري به موقع داده‌هاي مورد نياز در مورد وضعيت مواد.

- هماهنگ‌كننده ارسال مواد و تجهيزات در قالب برنامه.

- نظارت بر رعايت مشخصات تضمين كيفيت توسط فروشندگان.

l تداركات و ترافيك

- هماهنگ‌كننده تحويل تمامي اقلام از فروشندگان تا محل ساخت.

- مسئول هزينه‌هاي حمل و نقل.

l

/ 5 نظر / 83 بازدید
ali

جناب آقای فراهانی باسلام اينجانب به دليل موقعيت کاری خود نيازمند مباحث مديريتی مختلفی هستم که متاسفانه جای آن درجامعه اينترنتی ما خالی است . از تلاشی که در اين راه می نمائيد به سهم خود تشکر می کنم .

سهيل جعفري

كنترل هزينه را بسيار آبكي نوشتي ولي خواندن بقيه مفيد بود

عليرضا ذاکري زاده

باتشکر از شما جناب آقاي فراهاني مطالب خوبي بود و در زماني آن را خواندم که در حال تهيه يک طرح بودم اي کاش منابع آنرا نيز (در صورت استفاده) عنوان مي نموديد

salar bakhtiary

salam aghaye mohandes farahani khoosheman amad

حسين

خوب بود . راجع به برنامه ريزی بيشتر مخواستم