مديريت برنامه ريزی و کنترل پروژه !

در اين يادداشت به خدماتی که مديريت برنامه ريزی و کنترل پروژه حين اجرای پروژه ارايه مي دهد مي پردازيم . اجراي يك پروژه مستلزم ارتباطات بسيار ميان تمامي مجريان است. در نتيجه ، انجام برنامه‌ريزي ، تخمين هزينه‌ها و كنترل آنها ، گزارش وضعيت و پيشرفت پروژه‌ها جزو اهم  اين كارهاست. اجراي كارهاي اخير به عهده واحد مديريت برنامه ريزی و کنترل پروژه است كه اين خدمات را مستقيما" در اختيار واحدهاي اجرايي قرار مي‌دهد. اين  واحد ، اطلاعات لازم را جهت تصميم‌گيري در اختيار تيم پروژه قرار داده و  كنترل بخش های مهندسي ، ساخت و نصب ، تداركات و راه‌اندازي پروژه را  انجام مي‌دهد مدير برنامه ريزی و کنترل پروژه در جهت پشتيباني از كاركرد تيم پروژه ، خدمات زير را ارائه مي‌كند:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- مستندسازي برنامه مديريت پروژه.

- تعيين استاندارهاي هزينه و برنامه زمانبندي پروژه.

- تهيه طرح كلان پروژه از طريق يكپارچه‌سازي فعاليتها.

- جمع‌آوري داده‌ها ، پردازش و تهيه گزارشات لازم براي واحدهاي اجرايي در خصوص وضعيت پيشرفت پروژه.

- آناليز ريسك و طرحهاي مقابله با ريسك.

- امكان‌سازي كنترل هزينه‌هاي پروژه.

- ارائه گزارشهاي ماهيانه سوددهي.

- حصول اطمينان از اينكه تغيير در محدوده كار با تقاضاهاي تغيير مطابقت دارد.

- بهنگام داشتن فهرست ادعاهاي قراردادي.

- بايد مطمئن باشد كه نقدينگي هميشه جلوتر از هزينه‌هاست.

- ريسكهاي احتمالي را شناسايي نموده و تاثير آنها را بر پروژه ارزيابي نمايد.

l عمليات برنامه‌ريزي و تهيه برنامه زمانبندي

- گروه برنامه‌ريزي واحدهاي اجرايي در آماده‌سازي و نگهداري اطلاعات مربوطه به برنامه‌هاي زمانبندي ، پروژه را ياري مي‌نمايد.

- نظارت ، هدايت و پشتيباني از تمامي فعاليتهاي برنامه‌ريزي واحدها.

- همكاري با اعضاي تيم پروژه در تهيه برنامه‌زمانبندي كه منجر به تهيه برنامه كلان مي‌گردد.

- شاخصهاي ارزيابي فعاليتها ، پيشرفت ، درصد تكميل ، بهره‌وري و غيره را تعيين مي‌نمايد.

- بهنگام كردن برنامه كلان پروژه هنگامي كه توسط مدير پروژه درخواست شده باشد.

- بهنگام كردن عملكرد بصورت هفتگي.

- تهيه گزارشات پيشرفت و عقب‌ماندگي فعالتيهاي برنامه كلان بصورت ماهانه.

- همكاري با تيم پروژه در جهت حصول اطمينان از اينكه تيم ، فعاليتهايبحراني را پي‌گيري مي‌كند.

l كنترل هزينه

گروه كنترل هزينه ، تيم پروژه را در برآورد هزينه‌ها و كنترل آنها ياري مي‌نمايد. وظائف آنها شامل موارد زير مي‌گردد:

- نظارت و ارائه روشهاي اجرايي در برآورد و كنترل هزينه‌ها.

- مسئول برآورد تخمين‌هاي مورد نياز كنترل پروژه.

- پشتيباني از مديران واحدهاي اجرايي در كنترل هزينه‌ها.

- مستندسازي و نگهداري از سيستم كدينگ پروژه.

- هنگام صدور دستور كار بايد مطمئن شود كه:

- بسته‌هاي كاري اصلي به تاييد مديريت مربوطه رسيده است.

- دستور خريد و يا مناقصه داراي تاييدات لازم مي‌باشد.

- مسئول جمع‌آوري و گزارش در موارد:

- تخمين‌هاي كنترلي.

- ساختار كدينگ پروژه.

- تاييدات توسط مدير واحد.

- نيازهاي شركت و مسئول پروژه.

- نيازهاي مشخص پروژه.

l مسئول گزارشات هزينه‌اي:

- تاييدات تامينات مالي

- تعهدات ، تغييرات.

- هزينه‌هاي خرج شده.

- پيش‌بيني تكميل كارها.

- درصد تكميل / بهره‌وري.

- روندها.

- تغييرات  و انحرافات - تاكيد بر موارد كليدي است.

- دستورات كار كه نياز به برنامه اجرايي دارند.

- نقدينگي (گزارش به مسئول پروژه ، مديرعامل).

- باقيمانده در بودجه اقتضايي.

- مستندسازي و دريافت تاييديه تغييرات در پروژه ، از طريق فرم تقاضاي تغيير ((Project Change Notices.

l برآورد

- پايه نهادن فرآيند تخمين پروژه ، بعنوان قسمتي از فرآيند كمي مديريت پروژه.

- تهيه تخمينهايي كه پايه كنترل هزينه مي‌شود.

- فعاليتهاي برآورد روندها و پيش‌بيني‌ها را در پروژه نظارت مي‌كند.

l گزارش‌دهي

- مسئول تهيه گزارش وضعيت پروژه شامل:

- گزارشات هفتگي وضعيت.

- گزارشات ماهانه راجع به اقلام كليدي پروژه.

- گزارش ماهانه پيشرفت.

l سيستمهاي پروژه

- تعيين مشخصات سخت‌افزاري.

- مهياسازي برنامه‌هاي آموزشي براي كاربران سيستم.

- تامين نيروي انساني ماهر براي استفاده از سيستمها.

- كمك كردن به مديران واحدهاي اجرايي.

- مديريت پايگاه‌هاي اطلاعاتي و حصول اطمينان از قابل دسترس بودن به موقع داده‌ها براي مسئول پروژه.

- كمك در حل اختلافات كاربران سيستمها.

- امنيت و نگهداري پايگاه‌هاي اطلاعاتي.

- احراز اطمينان از تطبيق رويه‌هاي پروژه با سيستم‌هاي مكانيزه.

- همكاري با ديگران در ايجاد ارتباط بين سيستمهاي فني و سيستمهاي اداري.

 

 

/ 1 نظر / 65 بازدید
mousavi

سلام اگر در يک سازمان منابعی با مهارت های مختلف داشته باشيم و به دليل ساختار ماتريسی يک منبع ( نيروی انسانی ) در آن واحد از هر دو مهارت خود در پروژه های مختلف استفاده می کند و يا به دليل کمبود منابع از دو تخصص خود در به انجام رساندن يک وظيفه استفاده می کند . مهارت های مختلف نرخ های متعدددی دارد . چگونه می توان اين منابع را در ماکروسافت پروژه مديريت کرد و به فعاليت ها تخصيص داد؟ با تشکر