ضرورت مديريت پروژه !

حدود ۴۵ سال از پيدايش، تكوين و كاربرد سيستمهای مدون و منظم برنامه ريزی، كنترل و مديريت پروژه می‎گذرد و كار توسعه، تكميل و بهره برداری از اين سيستمها و روشها همچنان ادامه دارد. هدف مهم و كار اصلی سيستمهای برنامه ريزی و كنترل پروژه دستيابی به هدف های پروژه از راه بهينه كردن مدت زمان اجرا، هزينه اجرا و كيفيت نتايج است.
بخش دولتی بويژه در كشورهای در حال توسعه، از راه اجرای طرح ها و پروژه های مختلف، نقش موثری را در اقتصاد كشور ايفا می كند. طرح‎ها و پروژه ها در اين كشورها همچون چرخهايی برای تحرك ماشين رشد و توسعه اقتصادی - اجتماعی به شمار می آيند. شناخت يكايك منابع كشور و اولويت آنها نسبت به يكديگر و استفاده بهينه از آنها موجب
- دستيابی كامل و بهينه به هدفها و آرمانهای تعيين شده
- تسريع حركت فرآيند توسعه
و سلامتی ساخت و روان نظام اقتصادی كشور خواهد شد.
از اين رو كشور هايی كه در فرآيند پرشتاب تحول نظام اقتصادی - اجتماعی به اين حقايق و آگاهيها دست يافته اند نه تنها وقت(زمان) بلكه ساير منابع : نيروی انسانی، تجهيزات، ماشين آلات، مواد اوليه و مصالح، پول سرمايه و طبيعت نيز برای آنها طلا شده است.
بی ترديد، همه سازمانها و موسسات مختلف دولتی و خصوصی، در فرآيند پيچيده تحول نظام اقتصادی - اجتماعی و همچنين در اجرای طرح ها و پروژه های خود سرانجام به مرحله ای قدم خواهند گذاشت كه در اين مرحله، اهميت نقش و آثار مديريت ثمر بخش و كارآمد منابع سازمان به ويژه در اجرای برنامه ها، طرحها و پروژه ها آشكار گرديده و در شناخت مبانی و مفاهيم آن و استفاده درست و كامل از يافته ها و باور های خود كوشش خواهند كرد.
مديريت پروژه، زمينه ای جوان و تقريباً نو از علم مديريت است و مديران طراز اول، در بسياری از سازمانها، به ندرت از مبانی و مفاهيم آن به طور متشكل و منسجم استفاده می كنند و تا جايی كه بتوانند (به علت عدم سازگاری و انعطاف تشكيلات اداری وظيفه ای يا تخصصی خود با سازمان پروژه ) راهی برای پرهيز از آن پيدا می كنند.
در ايران تلاش های ارزنده ای در زمينه معرفی و گسترش سيستمهای برنامه ريزی و كنترل پروژه و تا حدودی مديريت پروژه انجام گرفته است اما به دليل:
۱- نا آشنايی مديران طرح ها و پروژه ها با مسئوليتها و وظايف خود
۲- نبود سيستم ارزيابی عملكرد طرح ها و پروژه ها
۳- نبود سيستم ارزيابی مديران
۴- انتشار و توزيع محدود جزوات و كتابها و همچنين يكپارچه نبودن مباحث آنها
مفاهيم مديريت، برنامه ريزی و كنترل پروژه و استفاده از اين سيستم ها گسترش و توسعه مناسب را نيافته است.
از مهمترين آثار و نشانه های مديريت ضعيف و بد پروژه را می توان به شرح زير عنوان كرد:
- تأخير از برنامه های زمانی تعهد شده يا پيش بينی شده
- فزون شدن هزينه های اجرايی واقعی از هزينه های پيش بينی شده
- پرداخت جرايم ناشی از عدم خاتمه پروژه در تاريخ تعيين شده
- دوباره كاريها
به نقل از :http://pm-tutorial.persianblog.ir

/ 2 نظر / 166 بازدید
mohsen malekpour

در مورد نقش استاندارد ايزو ۱۰۰۰۶در مديريت پروژه مي خواستم اطلاعاتي بدهيد.متشكرم...

سهيل جعفري

mohsen malekpour عزيز برای اطلاع بيشتر به اينجا سری بزنيد: http://www.nationmaster.com/encyclopedia/ISO-10006