معرفی کتاب (۱)

بنا به پيشنهاد آقای نادر هاشمی قرارشد هر هفته يک کتاب مفيد معرفی گردد:
معرفی اولين کتاب را به معرفی يك كتاب جالب در علم مديريت اختصاص مي دهيم.

نام کتاب: "روشهای کمي در تصميم گيريهای مديريت"
نويسندگان: سريواستاوا - اس.سي شارما
چاپ : انتشارات دانشگاه شيراز
شامل دوجلد با پيوست رياضي
اين كتاب؛ قابل تهيه در مراکز فروش کتاب جهاد دانشگاهی و نيز کتاب فروشيهای مقابل دانشگاه تهران ميباشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید