علت تاخير در فعاليتها !

چرا كارها به تعويق مي افتد !

يكي از مهمترين عوامل عدم كارآيـي وكيفيـت پايين كار دردنيـاي تجارت به تعويق افتادن كارها است.
آيا مي توان كاري براي رفع آن انجام داد؟ آيا اين عادت آن قدر در طبيعت بشر ريشه دارد كه قابل ترك نيست؟
تحقيقات انجام شده از سوي دو استاد علوم تجربي نشان ميدهد شيوه تعين مهلت‎‏, بر ميزان به تعويق افتادن كارو حتي كيفيت نهايي كار انجام شده تأثيري عميق دارد.
«دان آريلي»ازدانشكده مديريت MIT در كمبريچ ماساچوست و«كلاوس ورتن بروخ»از فرانسه يك مجموعه آزمايــش انجام داده انـد ودرآنها از شركت كننـدگان خواستنــد وظايفي را با انواع مختلف مهلت انجام دهند . در يك آزمايــش از سه گروه خواسته شد وظيفه اي دشوار را درزمينه نمونه خواني(تصحيح)انجام دهند.به گروه اول براي تكميــل كل كار مهلتي واحد(سه هفته)داده شد.ازگروه دوم خواسته شد كار را به طور مرحله به مرحله انجام دهند.يعني مهلت هاي هفتگي به آنها داده شد . به اعضاي گروه سوم گفته شد خودشان مهلتي براي انجام كار تعين كنند.به شركت كنندگان در آزمايش برمبنـاي تعداد اشتبـاهاتي كه تصحيح مي كردند پول پرداخـت مي شد وبر مبناي اشتبـاهاتي كه ديده نمي شد جريمه مي شدند.
پس ازانجام آزمايش,بين زمان انجام كاروكيفيت آن,تفاوت بسيار زيادي مشاهده شد. بدترين نتيجه هم از لحاظ كيفيت و هم از لحاظ زمان, مربوط به گروه نخسـت بود كه مهلتي واحد براي انجام كار در يك مرحله داشتنـد . كار آنها به طور متوسـط با 12 روز تأخير انجام شد و به طور متوسط 70 غلط را تصحيح كردند . بهترين عملكرد از هر دو لحاظ به گروهي مربوط مي شد كه قرار بود كار را در چند مرحله (مهلت هاي متعدد) اتجام دهند .كار آنها تنها چند يك نصف روز تأخير داشت و طي آن 136 غلط را تصحيح كرده بودند .عملكرد گروهي كه خودشان مهلت تعيين كرده بودند بين دو گروه ديگر بود يعني آنها به طور متوسط 6.5 روز تأخير داشتند و104غلط را اصلاح كرده بودند. از ديگر آزمايش ها نيز نتايجي مشابه به دست آمد.
نتيجه روشن است:اگر مايليد كاري سر وقت وبا كمال دقت انجام شود ,يك مجموعه مهلت براي آن تعيين كنيد.

/ 0 نظر / 7 بازدید