يك توصيه مهم به مديران !

اگر می بينيد که کارکنان وظيفه خود را بدرستی انجام نمی دهند دمی با خود خلوت کنيد و ببينيد شما در کجا اشتباه کرده ايد.
عدم فعاليت صحيح فعاليتهاي زيرمجموعه شما بدليل اشتباهات شخص شماست نه كس ديگر !

/ 0 نظر / 24 بازدید